Викладачі та співробітники

v1

Йохна Микола Антонович

Завідувач кафедри ,

доктор економічних наук, професор кафедри

yokhna@ukr.net

У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор економічних наук. Тема дисертації: «Інституційне і ресурсне забезпечення міжнародної конкурентоспроможності промислового підприємства »

Сфера наукових інтересів: проблеми інституціональної економіки та управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств.

Є автором та співавтором більш ніж 160 наукових та науково-методичних праць, зокрема 10 монографій, 2 підручників та 4 навчальних посібників із грифом Міністерства освіти і науки України. 

Автор і розробник дисциплін:  Інноваційний менеджмент, Управління інноваціями, Економіка та організація інноваційної діяльності. 

Дисципліни, які викладає: Міжнародний менеджмент, Управління інноваціями, Економіка та організація інноваційної діяльності. Корпоративний менеджмент, Менеджмент ГРГ


v3

Гавловська Наталія Іванівна

доктор економічних наук,

професор кафедри

 nataligavlovska@gmail.com

У 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Тема дисертації: «Економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств» 

Сфера наукових інтересів: економічна безпека підприємств, управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, управління витратами та прибутком підприємств, фінансовий менеджмент, інвестиційний менеджмент, управління проектами, логістичний менеджмент.

Є автором близько 120 наукових робіт, співавтором 5 навчальних посібників та 6 монографій. 

Автор і розробник дисциплін: «Інвестиційний менеджмент», «Комунікативні процеси у навчанні», «Технології підприємницької діяльності», «Комунікативний менеджмент», «Державне та регіональне управління», «Адміністративний менеджмент», «Сучасні технології управління», «Економіка і організація виробництва». 

Дисципліни, які викладає: «Державне та регіональне управління», «Комунікативний менеджмент», «Адміністративний менеджмент», «Сучасні технології управління», «Управління інноваційними проектами».


Рудніченко Євгеній Миколайович

доктор економічних наук,

професор кафедри

e.m.rudnichenko@gmail.com

У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Тема дисертації: «Вплив суб’єктів митного регулювання на систему економічної безпеки підприємства» 

Сфера наукових інтересів: національна безпека України, податкове та митне регулювання, економічна безпека підприємств, управління витратами та прибутком підприємств, фінансовий менеджмент, інвестиційний менеджмент, управління проектами, комунікативні процеси.

Є автором близько 160 наукових робіт, співавтором 5 навчальних посібників,14 монографій та Митної енциклопедії. 

Автор і розробник дисциплін: «Інвестиційний менеджмент», «Комунікативні процеси у навчанні», «Технології підприємницької діяльності», «Комунікативний менеджмент», «Державне та регіональне управління», «Адміністративний менеджмент», «Сучасні технології управління», «Маркетинговий менеджмент», «Управління науковими проектами». 

Дисципліни, які викладає: «Інвестиційний менеджмент», «Комунікативний менеджмент»,«Технології підприємницької діяльності», «Управління науковими проектами».


Стадник Валентина Василівна

доктор економічних наук,

професор кафедри

 stadnyk_v_v@ukr.net

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук захистила у 2009 році. Тема дисертації: «Системне забезпечення мотивації інноваційного розвитку підприємницьких структур» 

Сфера наукових інтересів: управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємницьких структур, освітній менеджмент, менеджмент різноманітності, управління конкурентоспроможністю, маркетинг-менеджмент, логістичний менеджмент.

Є автором понад 260 наукових робіт, автором і співавтором 6 навчальних посібників, 2 підручників та 14 монографій. 

Автор і розробник дисциплін: «Менеджмент», «Інноваційний менеджмент», «Економіка і організація інноваційної діяльності», «Менеджмент гетерогенних організацій», «Менеджмент організацій», «Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства», «Менеджмент і маркетинг туризму». 

Дисципліни, які викладає: «Менеджмент», «Інноваційний менеджмент», «Економіка і організація інноваційної діяльності», «Менеджмент гетерогенних організацій», «Менеджмент організацій», «Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства», «Менеджмент і маркетинг туризму», «Сучасні концепції розвитку соціально-економічних систем».


Рясних Євгенія Григорівна

кандидат економічних наук,

професор кафедри

 pro_univer@ukr.net

У 1979 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук. Тема дисертації: «Проблеми госпрозрахункового стимулювання випуску нової продукції». У 2006 отримала вчене звання профессора

Під керівництвом професора Рясних Є.Г. успішно захищають кандидатські дисертації аспіранти на співшукачі Хмельницького національного університету 

Сфера наукових інтересів:  проблеми фінансового та інвестиційного менеджменту, планування промислового виробництва.

Є автором більше 150 статтей у фахових та інших виданнях, 3 підручники та 7 монографій. 

Автор і розробник дисциплін:  фінансовий менеджмент ( в т.ч. готельно-ресторанного підприємства),  управління фінансами та державна бюджетна політика. 

Дисципліни, які викладає: фінансовий менеджмент,  управління фінансами та державна бюджетна політика. фінансовий менеджмент у готельно-ресторанного підприємства.


 Гейдарова Олена Володимирівна

кандидат економічних наук,

доцент кафедри

geydarova@i.ua

У 2004 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук. Тема дисертації: «Методи і моделі інтервального оцінювання фінансових результатів діяльності підприємств» 

Сфера наукових інтересів: сучасна концепція інформаційного менеджменту, прогнозування фінансових результатів діяльності підприємства, економіко-математичне моделювання прийняття інноваційних рішень, інформаційне забезпечення системи менеджменту підприємства.

Є автором більше 40 наукових статей.

Автор і розробник дисциплін:  Операційний менеджмент, Автоматизоване робоче місце менеджера, Організація праці менеджера, Методологія наукових досліджень, Методологія та організація наукових досліджень, Основи інноваційної економіки, Моделі та методи в управлінні, Інноваційні технології в готельному та туристичному бізнесі, Інформаційний менеджмент та інші: 

Дисципліни, які викладає: Автоматизоване робоче місце менеджера, Організація праці менеджера, Моделі та методи в управлінні, Інноваційні технології в готельному та туристичному бізнесі, Основи інноваційної економіки.


Гризовська Лілія Олександрівна

Гризовська Лілія Олександрівна

кандидат економічних наук,

старший викладач

lilihka791@ukr.net

У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук. Тема дисертації: «Трансформування промислового підприємства в інноваційно-активне на основі розвитку персоналу». 

Сфера наукових інтересів – управління інноваційною активністю промислових підприємств, управління розвитком персоналу, організація готельного господарства та інше.

Є автором 3 монографій, близько 15 фахових статей,більше 20 міжнародних конференцій .

Автор і розробник дисциплін: Менеджмент і маркетинг туризму, Інноваційний розвиток підприємства, Організація готельного господарства, Менеджмент туризму.

Дисципліни, які викладає: Менеджмент, менеджмент і маркетинг туризму, менеджмент туризму, Організація підприємницької діяльності, організація готельного господарства, інноваційний менеджмент, офісний менеджмент.


Давидова Олена Анатоліївна

кандидат економічних наук,

доцент кафедри

fomova.lena@gmail.com

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук. Тема дисертації: Тема дисертації: «Інноваційна стратегія корпо-ративних структур (на прикладі під-приємств маши-нобудування)» 

Сфера наукових інтересів:  організація готельного господарства, маркетинг та менеджмент індивідуальних послуг, психологія управління, розвиток інноваційного потенціалу.

Є автором близько 30 статей, співавтором 2 монографій 

Автор і розробник дисциплін:  Управління міжнародними транспортними перевезеннями, Інноваційний потенціал (розвиток) підприємства, Менеджмент і маркетинг індивідуальних послуг, Трансфер технологій, Експортний потенціал підприємства 

Дисципліни, які викладає: Психологія управління, Рекламний менеджмент, Менеджмент і маркетинг індивідуальних послуг, Організхація готельного господарства, Інноваційний потенціал.

 


Декалюк Олена Віталіївна

кандидат економічних наук,

доцент кафедри

 dekalyuk_o@ukr.net

 

У 2004 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук. Тема дисертації: «Організаційно-економічний механізм функціонування операційної системи виробничого підприємства)»

Сфера наукових інтересів: Є автором близько 70 наукових статей, співавтором 4 навчальних посібників, та автором 3 монографій 

Автор і розробник дисциплін: Міжнародний менеджмент, Операційний менеджмент, Психологія діяльності та навчальний менеджмент, Екологічний менеджмент, Інноваційні технології в операційній діяльності, Освітній менеджмент та організаційний розвиток, Менеджмент освітньої діяльності, Інфраструктура готельно-ресторанного господарства, Основи підприємництва, Діловодство в ГРС, Управління державними закупівлями 

Дисципліни, які викладає: Менеджмент освітньої діяльності, Основи підприємництва, Інфраструктура готельного та ресторанного господарства, Діловодство в ГРС, Управління державними закупівлями


 Прилепа Наталія Валеріївна

кандидат економічних наук,

доцент кафедри

 nataprilepa@gmail.com

У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат  економічних наук. Тема дисертації: «Організаційно-структурне забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємства»

Сфера наукових інтересів: організаційні форми інноваційної діяльності, результативність і ефективність інноваційної діяльності, управління інноваціями, розвиток інноваційного потенціалу, організація ресторанного господарсва.

Є автором більше 30 статей у фахових та інших виданнях, 2 монографій у співавторстві, автор 4 науково – методичних робіт.

Автор і розробник дисциплін: «Управління інноваціями», «Вступ до фаху», «Організація анімаційних послуг», «Організація ресторанного господарства», «Традиції та культура харчування народів світу».

Дисципліни, які викладає: «Управління інноваціями», «Адміністративний менеджмент», «Державне та регіональне управління»,  «Сучасні технології управління», «Організація анімаційних послуг», «Організація ресторанного господарства», «Традиції та культура харчування народів світу».


Савченко Олена Валентинівна

кандидат економічних наук,

доцент кафедри

savchenkoOV@i.ua

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: Формування цін на нову продукцію виробничо-технічного призначення (на прикладі підприємств машинобудування).

 Сфера наукових інтересів: формування цін на нову продукцію, фінансовий менеджмент на підприємствах, бюджетне управління підприємством

Автор більше 50 наукових статтей у фахових та інших виданнях, 2 монографійу співавторстві, 2 навчальних посібників  у співавторстві, більше 5 праць методичного характеру. 

Автор і розробник дисциплін: фінансовий менеджмент ( в т.ч. готельно-ресторанного підприємства), бюджетне управління підприємством, системи управління відносинами з клієнтами, технологічний     аудит. 

Дисципліни, які викладає: фінансовий менеджмент ( в т.ч. готельно-ресторанного підприємства), бюджетне управління підприємством, системи управління відносинами з клієнтами


 


Сокирник Ірина Володимирівна

кандидат економічних наук,

доцент кафедри

 sokirnik@ukr.net

У 1990 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Тема дисертації: « Підвищення ефективності підприємств побутового обслуговування сільської місцевості (промислові види послуг)». 

Сфера наукових інтересів: стратегічний менеджмент, управління стратегічними змінами, менеджмент знань організації.

Є автором понад 80 статей, 20 методичних праць, є керівником аспірантів та співпошукачів.

Автор і розробник дисциплін: “Стратегічний менеджмент”, “Стратегічне управління підприємством”, “Стратегія підприємства”, “Організація підприємницької діяльності”. Стратегія підприємства, стратегічне управління підприємством, стратегія управління, організація підприємницької діяльності, управління змінами.

Дисципліни, які викладає: Стратегія підприємства, стратегічне управління підприємством, стратегія управління, організація підприємницької діяльності, управління змінами.


Соколюк Галина Олександрівна

кандидат економічних наук,

доцент кафедри

 sokoliukG@ukr.net

У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат  економічних наук. Тема дисертації: «Стратегія диверсифікації в управлінні конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств». 

Сфера наукових інтересів: управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств, управління стратегією диверсифікованого зростання, проблеми корпоративного управління, використання цільових освітніх програм.

Є автором  більше ніж 40 наукових публікацій у фахових та інших виданнях, є співавтором 4 монографій та 5 методичних праць. 

Автор і розробник дисциплін: Менеджмент, Базові основи управління, Корпоративне управління, Менеджмент готельно-ресторанного господарства, Організація спеціальних форм обслуговування, Управління міжнародною конкурентоспроможністю, Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції, Міжнародний менеджмент, Освітній менеджмент та організаційний розвиток.

Дисципліни, які викладає: Менеджмент, Базові основи управління, Корпоративне управління, Менеджмент готельно-ресторанного господарства, Організація спеціальних форм обслуговування.


Степанюк Наталія Степанівна

старший викладач кафедри 

 nat_st@ukr.net

В 1990 р закінчила аспірантуру Київського технологічного інституту легкої промисловості за спеціальністю „Організація виробництва”. 

Сфера наукових інтересів:  управління консалтинговими підприємствами, управління малими підприємствами, управління процесами забезпечення економічної безпеки, стратегія стимулювання праці, формування ефективного мотиваційного середовища.

Є автором більше 20 наукових статтей у фахових та інших виданнях, 1 монографії у співавторстві, 17  праць методичного характеру, 6 модулів дистанційного навчання

Автор і розробник дисциплін:  “Інноваційні технології сфери послуг”, “Основи підприємництва”, “Стратегія підприємства”, “Організація підприємницької діяльності”, “Управління змінами”, “Стратегія управління підприємством”. 

Дисципліни, які викладає: “Економіка і організація інноваційної діяльності”, “Управління інноваціями”, “Стратегія підприємства”, “Організація підприємницької діяльності”, “Управління змінами”, “Стратегія управління підприємством”, «Базові основи управління».


Томаля Тетяна Станіславівна

кандидат економічних наук,

доцент кафедри 

sts8383@ukr.net

tomalya83@gmail.com

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук. Тема дисертації: «Управління ринковою вартістю промислового підприємства ( на прикладі машинобудівної галузі)».

Сфера наукових інтересів: теорія та практика менеджменту підприємств різних організаційно-правових форм; особливості менеджменту готельно-ресторанного бізнесу; формування,оцінка та управління ринковою вартістю підприємств. 

Є автором більше 50 наукових статтей у фахових та інших виданнях, 4 монографій у співавторстві, навчального посібника у співавторстві, більше 5 праць методичного характеру.

Автор і розробник дисциплін: «Менеджмент», «Теорія організацій», «Управління ринковою вартістю підприємств», «Менеджмент послуг на ринку нерухомості», «Адміністрування ЖКГ», «Адміністрування готельно-ресторанного та туристичного бізнесу», «Основи індустрії гостинності в готельно-ресторанному бізнесі», «Організація ресторанного господарства».

Дисципліни, які викладає: «Менеджмент», «Теорія організацій», «Управління ринковою вартістю підприємств», «Основи індустрії гостинності в готельно-ресторанному бізнесі», «Організація ресторанного господарства».


Пасічник Оксана Миколаївна

Старший лаборант кафедри 

 

 

 

 


 

Герасимов Юрій Анатолійович

Технік 1 категорії

Відповідає за матеріально-технічне забезпечення кафедри