Бакалаврат

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ!

 Галузь знань 07 – “УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ”

073 -“МЕНЕДЖМЕНТ”

 

Кваліфікація – Бакалавр з менеджменту, керівники підприємств (установ, організацій) та окремих структурних підрозділів

 

Термін навчання – 3 роки 10 місяців

 

Мета освітньої програми – підготовка висококваліфікованих фахівців з управління та адміністрування бізнесу для забезпечення його конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках

 

В процесі навчання студенти набувають практичні навички щодо проектування, формування, організації процесів управління підприємствами та організаціями; аналізу результатів бізнес-діяльності підприємства, виявлення резервів підвищення ефективності його функціонування; забезпечення ефективного розвитку бізнес-структур

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ»

Освітньо – кваліфікаційний рівень: бакалавр.
Кваліфікація: бакалавр з менеджменту

Термін навчання:
Нормативний 3 роки 10 місяців
Скорочений 1 рік 10 місяців
Форма навчання: денна, заочна, дистанційна.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ»

 

Сфера діяльності випускника: підприємств та організацій різних форм власності та організаційно-правових форм.

Бакалавр з менеджменту здатний займати робочі місця на підприємствах виробничої сфери та сфери послуг будь-якої організаційно-правої форми, державних установ, неприбуткових організацій на посадах молодших спеціалістів та спеціалістів у сферах операційного менеджменту (логістики), продажу та маркетингу, управління персоналом, інших видах посад пов’язаних з реалізацією специфічних управлінських функцій: помічник керівника (президента асоціації, концерну, корпорації; директор підприємства; завідувач відділу тощо); спеціаліст з адміністративної роботи (начальник підрозділу, головний інженер) спеціаліст з матеріально-технічного забезпечення (начальник відділів збуту, логістики тощо); спеціаліст відділу зовнішньоекономічної діяльності; спеціаліст у підрозділах виробництва, реалізації, споживання товарів і послуг; спеціалісти у наукових та навчальних закладах; менеджер з питань комерційної діяльності; менеджер із зв’язків з громадськістю; менеджер з персоналу; інспектор з кадрових питань; адміністратор; керівник виставкових підприємств; менеджер з виставкових технологій; менеджери з питань реклами та розширення ринку збуту; менеджер із зв’язків з громадськістю; керівник підрозділів невиробничої сфери діяльності (маркетингу, збуту, менеджери торгівельних залів, організатор діловодства).

Напрямки професійної діяльності: організаційно-управлінський, економіко-аналітичний, інформаційно-аналітичний, експертно-консультаційний, методичний, патентний, сертифікаційний.
Посади, які можуть обіймати випускники: керівник, заступник керівника та спеціаліст фінансових, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів виробничих підприємств, мережі торговельних організацій, менеджер з питань комерційної діяльності та управління виробництвом, матеріальними і трудовими ресурсами, організацією та нормуванням праці, заробітною платою, плануванням, обліком і аналізом діяльності; науковий співробітник у науково-дослідних організаціях та лабораторіях.

 

УМОВИ ВСТУПУ на 1 курс

 

Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти на денну, заочну та дистанційну форми навчання за спеціальністю «Менеджмент» з таких дисциплін:
1. Українська мова і література (ваговий коефіцієнт – 0,3)
2. Історія України (ваговий коефіцієнт – 0,3)
3. Математика або Іноземна мова, або Географія (ваговий коефіцієнт – 0,3).
Для конкурсного відбору враховується середній бал документа про повну загальну освіту (0,1).
На скорочений термін навчання конкурсний відбір проводиться за результатами фахового вступного випробування.
Перелік спеціальностей для прийому на навчання за напрямом підготовки «МЕНЕДЖМЕНТ» зі скороченим терміном навчання осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра:
– Діловодство.
– Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції.
– Організація виробництва.
– Організація обслуговування на транспорті.
– Комерційна діяльність.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА»

 

Освітньо – кваліфікаційний рівень: бакалавр.
Кваліфікація: бакалавр з готельно-ресторанної справи
Термін навчання:
Нормативний 3 роки 10 місяців
Скорочений 1 рік 10 місяців
Форма навчання: денна

Сфера діяльності випускника: сервісна, виробничо-технологічна, організаційна.
Напрямки професійної діяльності: організаційно-управлінський, економіко-аналітичний, інформаційно-аналітичний, експертно-консультаційний, методичний, патентний, сертифікаційний.
Посади, які можуть обіймати випускники: фахівець з раціоналізації виробництва; фахівець зі стандартизації, сертифікації та якості; фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку; фахівець із гостинності в місцях розміщення (готелі, туристичні комплекси тощо); фахівець із готельної справи; фахівець із ресторанної справи; фахівець із готельного обслуговування; фахівець із організації дозвілля; фахівець зі спеціалізованого обслуговування; адміністратор залу; інспектор з контролю якості продукції; інспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань.

 

УМОВИ ВСТУПУ на 1 курс

Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з таких дисциплін:
1. Українська мова і література (ваговий коефіцієнт – 0,3)
2. Історія України (ваговий коефіцієнт – 0,3)
3. Іноземна мова, або Географія, або Біологія (ваговий коефіцієнт – 0,3)
Для конкурсного відбору враховується середній бал документа про повну загальну освіту (0,1).

На скорочений термін навчання конкурсний відбір проводиться за результатами фахового вступного випробування.

Перелік спеціальностей для прийому на навчання за напрямом підготовки «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА» зі скороченим терміном навчання осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра:

– Виробництво харчової продукції.
– Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів.
– Бродильне виробництво і виноробство.
– Виробництво і переробка продукції рослинництва.
– Виробництво і переробка продукції тваринництва.
– Готельне обслуговування.
– Ресторанне обслуговування.
– Організація обслуговування населення.

074 – “ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ”

Кваліфікація – Бакалавр з публічного управління та адміністрування

Термін навчання – 3 роки 10 місяців

Спеціалізація “Публічне управління та адміністрування”

Мета освітньої програми – підготовка успішного, високопрофесійного, інтелектуального управлінця, здатного вирішувати складні завдання на державному, регіональному і місцевому рівнях та реалізовувати свій потенціал в органах державної влади,  місцевого самоврядування, громадських, бізнесових і політичних організаціях

В процесі навчання студенти набувають навички щодо організування і планування діяльності органів публічного адміністрування, електронного урядування в різних сферах публічного адміністрування; оцінювання та прогнозування економічного і соціального розвитку території, громади, міста, регіону; виявлення резервів підвищення ефективності їх функціонування; проектування, модернізації управління, впровадження новітніх державно-управлінських технологій; підготовки та прийняття управлінських рішень; налагодження ефективної комунікації у публічно-приватній сфері

 

Сфера діяльності випускника:  центральні органи виконавчої влади (ЦОВВ),  територіальні органи ЦОВВ,  місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування,  державні і муніципальні установи, інституції громадянського суспільства, громадські об’єднання, некомерційні організації,- міжнародні неурядові організації, міждержавні органи та структури,  науково-освітні установи.

Напрямки професійної діяльності: Бакалаври з публічного управління та адміністрування можуть побудувати успішну кар’єру у політичній, публічній та бізнесовій сферах діяльності

Посади, які можуть обіймати наші випускники: керівник у центральних та місцевих органах виконавчої влади, місцевого самоврядування; керівник та провідний фахівець територіальних органів ЦОВВ, державних та муніципальних установ; аналітик, експерт чи консультант з економічних, соціально-політичних питань, децентралізації, соціальної відповідальності, енергозбереження та енергоефективності, стандартизації та сертифікації; представник України в міжнародних організаціях з питань місцевого самоврядування та сталого розвитку; керівник прес-служби; начальник відділу; соціального розвитку, фахівець із соціальної роботи; HR-менеджер (підбір та робота з персоналом); PR-менеджер, зв’язки з громадськістю, рекламіст тощо.