Наукова робота

Йохна Микола Антонович

Публікації у науко-метричній базі SCOPUS:

 1. 1. Yokhna M. Motivational environment in managing international competitive ability for an industrial enterprise / M. Yokhna // Polish Association for Knowledge Management. Series: Studies&Proceedings. – 2013. – № 67. – Р. 96-105.
 2. Йохна М.А. Проблеми ресурсного забезпечення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних промислових підприємств / М.А. Йохна // Проблеми економіки. – 2013. – № 3. – С. 76-82.

Посібники з грифом МОН України, наукові монографії:

 1. Йохна М.А. Організаційно-структурне забезпечення ефективності інноваційної діяльності машинобудівного підприємства : монографія / М.А. Йохна, Н.В. Прилепа – Хмельницький: ПП Гонта А.С., 2014. – 168 с.
 2. Йохна М.А. Інституційні та ресурсні аспекти міжнародної конкурентоспроможності промислового підприємства: монографія / М.А. Йохна. – Хмельницький: ХНУ, 2014. – 294 с.
 3. Йохна М.А. Стратегія диверсифікації в управлінні міжнародною конкурентоспроможністю підприємства : монографія / М.А. Йохна, В.В. Стадник, Г.О. Соколюк – Хмельницький: ПП Гонта А.С., 2013. – 200 с.
 4. Йохна М.А. Мотивуючі функції лідерства та їх реалізація в управлінні розвитком регіону / Управлінське лідерство : виклики сьогодення: Колективна монографія / М.А. Йохна, В.В. Стадник / За заг. ред. В.В. Толкованова. – Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2013. – 600 с. – С. 45-74.
 5. Підприємництво і зовнішньоекономічна діяльність: можливості і ризики України: Монографія / За заг. ред. проф. Йохни М.А. – Хмельницький: ХНУ, 2013. – 198 с.

Основні наукові публікації:

 1. Йохна М.А. Концептуальна модель еволюції суб’єктів господарювання в конкурентному середовищі / М.А. Йохна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. –2017. – Том 2. – С. 7-11.
 2. Йохна М.А. Сетевое взаимодействие Хмельницкого национального университета и школ области в процессе внедрения инклюзивного образования / М.А. Йохна, Р.П. Попелюшко // Стратегии формирования инклюзивной среды: сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Вуз как гетерогенная организация: стратегии формирования инклюзивной среды» (Великий Новгород, Санкт-Петербург (17-19 мая 2016 года). – СПб.: СПб АППО, 2016. – С. 130-140.
 3. Йохна М.А. Українсько-польське співробітництво Хмельницького національного університету в контексті євроінтеграції / М.А. Йохна, О.В. Посонська // Мовна компетенція як основа професійного і соціального успіху в Європі: збірник наукових праць – Хмельницький-Кельце: ХмЦНІІ, 2015. – С. 8-22.
 4. Йохна Н. Перспективы развития сетевого взаимодействия Хмельницкого национального университета и школ области в инклюзивном образовании / Н. Скиба, Н. Йохна, О. Попелюшко // «Педагогика и психология как ресурс развития современного общества : проблемы сетевого взаимодействия в инклюзивном образовании»: мат. VII Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 100-л. РГУ им. С.А. Есенина, 8-10 октября 2015 г. – Рязань, 2015. – С. 63-68.
 5. Йохна М.А. Організаційна взаємодія : сутність, форми та чинники ефективності / М.А. Йохна, О.В. Вешко // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2014. – № 2. – С. 105-111.
 6. Yokhna M. Motivational environment in managing international competitive ability for an industrial enterprise / М. Yokhna // Polish Association for Knowledge Management. Series: Studies&Proceedings. – 2013. – № 67. – Р. 96-105.
 7. 7. Йохна Н.А. Развитие персонала в повышении эффективности инновационной деятельности промышленного предприятия / Н.А. Йохна, Л.А. Гризовська // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2013. – № 2, т. 2. – С. 68-75.
 8. Йохна М.А. Проблеми ресурсного забезпечення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних промислових підприємств / М.А. Йохна // Проблеми економіки. – 2013. – № 3. – С. 76-82.
 9. Йохна М.А. Структурно-динамический анализ инвестиционных процессов в Украине с позиции их эффективности / М.А. Йохна, О.В. Замазій // Scientific letters of Academic society of Michal Baludansky. – 2013. – № 3, vol. 1. – P. 109-115.
 10. Йохна М.А. Інституційні аспекти між-народного співробітництва у розвитку технологічних комплексів / М.А. Йохна // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия экономическая. – 2013. – № 2 (44). – С. 69-74.

Науково-дослідна робота:

Відповідальний виконавець НДР:

 1. «Методологія формування мережевих структур та моделей їх корпоративного управління» (2014 р., номер ДР 01113U002061).
 2. «Формування ефективної системи управління ресурсами виробничого підприємства» (2010–2013 рр., номер ДР 0110U003587).
 3. «Фінансове забезпечення та інституційні детермінанти ділової активності підприємства в контексті його інноваційно-технологічного розвитку» (2013 р., номер ДР 0112U006190).

Участь у міжнародних проектах:

Координатор міжнародних проектів:

 1. Міжнародний науково-дослідний проект 159371-ТЕМPUS-DE-ТЕМPUS-JPCR 4 «Мережева взаємодія університетів-партнерів у реалізації багаторівневої підготовки фахівців у сфері освітнього менеджменту».
 2. Міжнародний науково-дослідний проект 543873-ТЕМPUS-1-2013-1-DE-ТЕМPUS-JPCR «Підготовка педагогів і освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами і організаціями».

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Управлінське лідерство: виклики сьогодення» Хмельницький: ХУУП, 1-2 березня 2013 року.
 2. Міжнародна науково-практична конференція «VI Українсько-Польські наукові діалоги», Яремча-Хмельницький, 12-14 жовтня 2015 року.
 3. Міжнародний науковий конгрес «Багатоманітність і демократія: пошук ідентичності у період невизначеності». 13-16 вересня 2016 року, Фондовий університет у м. Хільдесхайм (Німеччина).
 4. III Міжнародна науково-практична конференція «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика», 6-8 жовтня 2016 року, ХНУ.
 5. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту. 17-18 березня 2016 р., Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана.
 6. VI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна післядипломна освіта: традиції та інновації, 29 листопада 2016 р., Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова.
 7. V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та менеджменту : теоретичні і практичні аспекти», Хмельницький, 12-13 травня, 2017 року.
 8. Міжнародна науково-практична конференція «VII Українсько-польські наукові діалоги», 18-21 жовтня 2017 року, Хмельницький – Меджибіж.

Керівництво роботою аспірантів та здобувачів:

під керівництвом захищено 6 кандидатських дисертацій:

Карпенко В.Л. (2005 р.),

Замазій О.В. (2006 р.),

Іжевський П.Г.(2007 р.),

Непогодіна Н.І. (2009 р.),

Томаля Т.С. (2009 р.),

Прилепа Н.В. (2013 р.).

Науково-дослідна робота студентів:

Керування НДРС з участю у всеукраїнських конкурсах:

2013 р. – диплом І ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських НДР – Дронь А.,  м. Харків, ХНЕУ.

  

Рудніченко Євгеній Миколайович

 

Посібники з грифом МОН України, наукові монографії:

 1. Гавловська Н.І. Управління інноваційними проектами : навч. посібник / Н.І. Гавловська, Є.М. Рудніченко. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 247 с.
 2. Тінізація економіки в Україні : причини та напрями подолання : монографія / Онищенко В.О., Козаченко Г.В., Погорелов Ю.С., Рудніченко Є.М., Онищенко С.В., Кравченко М.В., Лапінський І.Е.; за заг. ред. В.О. Онищенко та Г.В. Козаченко. – Полтава: ПолНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2016. – 324 с.
 3. Рудніченко Є.М. Концептуалізація оцінювання митних процедур в умовах активізації зовнішньоекономічної діяльності : монографія; за заг. ред. І.Г. Бережнюка. – Хмельницький. : ПП. Мельник А.А., 2015. – 370 с.
 4. Рудніченко Є.М. Оцінювання та моделювання впливу суб’єктів митного регулювання на систему економічної безпеки підприємства: монографія / Є.М. Рудніченко. – Луганськ : Промдрук, 2014. – 389 с.
 5. Рудніченко Є.М. Управління ризиками в митній справі: зарубіжний досвід та вітчизняна практика : монографія / за заг. ред. І.Г. Бережнюка. – Хмельницький: ПП Мельника А.А., 2014. – 288 с.
 6. Рудніченко Є.М. Митна політика та митна безпека України: монографія; за заг. ред. П.В. Пашка, І.Г. Бережнюка. – Хмельницький. : ПП Мельник А.А., 2013. – 338.
 7. Рудніченко Є.М. Аналіз наукових поглядів щодо сутності категорії “ризик в митній справі” та її змістове наповнення / Є.М. Рудніченко, І.В. Несторишен. – В кн.: Актуальні питання теорії та практики митної справи: монографія ; за заг. ред. І.Г. Бережнюка. – Хмельницький: П.П. Мельник А.А., 2013. – С. 67-77.
 8. Рудніченко Є. М. Історія митної справи в Україні / Є. М. Рудніченко. — В кн.: Митна енциклопедія : у 2 т. ; відп. ред. І. Г. Бережняк. – Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2013. – Т. 1. – С. 320–328.
 9. Рудніченко Є.М. Сучасні тенденції та особливості нормативного регулювання підприємництва у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Функції і сфери впливу державних інститутів та суб’єктів регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Проблеми взаємодії митної та податкової служб із суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності / Є.М. Рудніченко, Н.І. Гавловська. – В кн. : Підприємництво і зовнішньоекономічна діяльність : можливості і ризики України : монографія ; за заг. ред. М.А. Йохни. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – С. 87-121.
 10. Рудніченко Є. М. Митна служба як суб’єкт економічної безпеки держави / Ю. С. Погорелов, Є. М. Рудніченко. — В кн.: Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : монографія : в 3 т. ; за заг. ред. Г. В. Козаченко. — Луганськ: ТОВ “Віртуальна реальність”, 2012. — Т. 2. — С. 95–115.
 11. Рудніченко Є. М. Система економічної безпеки підприємства у контексті взаємодії з митними органами. Вплив митного регулювання на економічну безпеку підприємств / Є. М. Рудніченко. — В кн.: Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : монографія : в 3 т. ; за заг. ред. Г. В. Козаченко. — Луганськ: ТОВ “Віртуальна реальність”, 2012. — Т. 2. — С. 280–299.
 12. Рудніченко Є.М. Інвестиційний менеджмент: навч. посібник / Рудніченко Є.М., Рясних Є.Г., Гавловська Н.І. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 416 с.
 13. Орлов О.О. Управління накладними затратами в системі формування фінансових результатів промислових підприємств: монографія / О.О. Орлов, Є.Г. Рясних, Є.М. Рудніченко; за ред. О.О.Орлова. – Хмельницький: ХНУ, 2010. –223 с.
 14. Рудніченко Є.М. Активізація інвестиційних процесів організації у ракурсі мотивації персоналу Управління розвитком трудового потенціалу України: монографія / за заг. ред. д.е.н. Савіної. Херсон, ХНТУ МОН України, Вид-во ПП Вишемирський В.С., 2010. – 327 с.
 15. Інноваційно-інвестиційні стратегії в управлінні ринковою вартістю підприємства: монографія / Стадник В.В., Рудніченко Є.М., Томаля Т.С., Непогодіна С.А. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 302 с.
 16. Рудніченко Є.М. Сучасні концепції менеджменту: навч. посібник / За. ред. д-ра екон. наук, проф. Л.І. Федулової. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 536 с.

Основі наукові публікації:

 1. Rudnichenko, Ye. M. Implementation of managerial innovations in the system of providing economic security for subjects of foreign economic activity / Ye. M. Rudnichenko, N. I. Havlovska, S. Y. Yadukha // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 1 (13). Ч. 1. – С. 88-94.
 2. Рудніченко Є.М. Продовольча безпека та здоров’я населення як елемент економічної безпеки макрорівня // Є.М. Рудніченко, Н.І. Гавловська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – № 4. – С. 54-57.
 3. Рудніченко Є.М. Продовольча безпека України : стан, загрози, перспективи / Є.М. Рудніченко, Н.І. Гавловська // Бізнес Інформ. – 2017. – №8 – С. 178-182.
 4. Гавловська Н.І. Організація процесів внутрікластерної взаємодії підприємницьких структур-суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності при виході на зовнішні ринки / Н.І. Гавловська, Є.М. Рудніченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – № 4. – С. 100-103.
 5. Рудніченко Є.М. Здоров’я населення, як запорука економічної безпеки макро та мікрорівня / Є.М. Рудніченко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2016. – №5 (77). – С. 201-205.
 6. Рудніченко Є.М. Трудові конфлікти в управлінні інвестиційними проектами / Є.М. Рудніченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №5 (Т2) – С. 16-20.
 7. Рудніченко Є.М. Вплив податкової та митної складової на механізм управління системою економічної безпеки підприємства / Є.М. Рудніченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – № 3. – Т.2. – С. 31-35.
 8. Рудніченко Є.М. Активізація інноваційно-інвестиційних процесів на підприємствах роздрібної торгівлі в умовах посилення конкурентної боротьби / Н.І. Гавловська, Є.М. Рудніченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – № 1. – С. 155-157.
 9. Рудніченко Є.М. Адаптація зовнішньоекономічної діяльності підприємства в умовах пошуку нових ринків для вітчизняних суб’єктів господарювання / Є.М. Рудніченко, Л. Кримчак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №3, Т. 2. – С. 221-226.
 10. Рудніченко Є.М. Вплив активності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на економічну безпеку макрорівня / Н.І. Гавловська, Є.М. Рудніченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – № 4, т. 1. – С. 145-148.
 11. Рудніченко Є.М. Прийняття стратегічних управлінських рішень з формування системи економічної безпеки підприємства із застосуванням математичного апарату теорії ігор / Н.І. Гавловська, Є.М. Рудніченко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2015. – №2, Т.1 – С. 18-20.
 12. Рудніченко Є.М. Стратегічне управління підприємством : сучасний аспект / Є.М. Рудніченко, Н.І. Гавловська // Наука й економіка. – 2015. – Вип. 1. – С. 110-114.
 13. Рудніченко Є.М. Формування моделі оптимізації інформаційно-аналітичного забезпечення управління витратами промислового підприємства / Є.М. Рудніченко, І.В. Лісовський // Бізнес інформ, 2015. – № 9. – с. 129-134.
 14. Рудніченко Є.М. Теоретичний базис системи економічної безпеки підприємств готельно-ресторанної сфери / Є.М. Рудніченко, Н.І. Гавловська // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – № 4, Т. 1. – С. 241-245.
 15. Рудніченко Є.М. Ідентифікація небезпек, загроз та ризиків діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу / Є.М. Рудніченко, Н.І. Гавловська // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – № 6 (1). – С. 18-23.

Науково-дослідна робота:

 1. НДР «Дослідження теоретичних аспектів та розробка системи оцінювання ефективності митних процедур» (2014 р. – 2015 р. Номер ДР 0114U002551).
 2. НДР «Методологія формування мережевих структур та моделей їх корпоративного управління» (2014 р., номер ДР 01113U002061).
 3. НДР «Розробка механізмів функціонування системи управління ризиками під час митного контролю в морських пунктах пропуску, в тому числі з використанням інформації про результати застосування ТЗМК» (2013 р. Номер ДР 0113U000576).
 4. НДР «Розбудова митної справи України : витоки, реалії, перехід до сталого розвитку» (2011 р. – 2014 р. Номер ДР 0111U006927).

Керівництво роботою аспірантів та здобувачів:

Науковий керівник дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Лісовського І.В., «29» червня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 67.052.05 у Херсонському національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Участь у конференціях і семінарах:

 1. V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та менеджменту», м. Хмельницький, 12-14 травня 2017 року.
 2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми економічної безпеки держави, регіону, підприємства», м. Львів, 26 травня 2017 року.
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансово-економічний механізм підтримки суб’єктів реального сектору економіки України в умовах дії Угоди про асоціацію з ЄС», м. Львів, 24 травня 2017 року.
 4. Науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні аспекти адміністрування митної вартості товарів та інформування громадян про митні правила й митні формальності», м. Ірпінь – м. Хмельницький, 12-19 травня 2017 року.
 5. Міжнародна науково-практична конференція «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів : теорія, методологія, практика», м. Хмельницький – Кам’янець-Подільський, 6-8 жовтня 2016 року.
 6. ІІ Науково-практична Інтернет-конференція «Розробка механізму аналізу ризиків в контексті впровадження системи попереднього інформування про переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон», м. Полтава, 26-28 травня 2016 року.
 7. ІІ Науково-практична Інтернет-конференція «Розробка механізму аналізу ризиків в контексті впровадження системи попереднього інформування про переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон», м. Хмельницький, 19 травня 2016 року.
 8. ІІ Науково-практична Інтернет-конференція «Дослідження теоретичних аспектів та розробка системи оцінювання ефективності митних процедур», м. Хмельницький, 22 травня 2015 року.
 9. XI mezinárodní vědecko-praktická konference «Aktuální vymoženosti vědy – 2015», Praha, 27.06.2015 – 05.07.2015.
 10. Науково-практична Інтернет-конференція «Розробка механізму аналізу ризиків в контексті впровадження системи попереднього інформування про переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон», м. Хмельницький, 17 вересня 2015 року.
 11. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми управління економічною безпекою підприємства, регіону, країни», м. Полтава, 13 травня 2015 року.
 12. X Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України», м. Хмельницький, 3-5 грудня 2015 року.
 13. X Międzynar. nauk.-prakt. konf. «Naukowa myśl informacyjnej powieki», Przemyśl, 07-15 marca 2014 р.
 14. Міжнародна науково-практична конференція «Особливості модернізації фінансово-економічної системи», Київський економічний науковий центр, м. Київ, 6-7 березня 2014 року.

Науково-дослідна робота студентів:

Керування НДРС 2011 р. – Диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських НДР «Легка промисловість» – Вешко Н. – м. Києві, Київський Національний Університет Технологій та Дизайну.

Член галузевої конкурсної комісії у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 н.р. за секцією «Управління персоналом та економіка праці» у Харківському національному економічному університет імені Семена Кузнеця.

Член галузевої конкурсної комісії у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2017/2018 н.р. за секцією «Менеджмент організацій» у Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана.

  

Стадник Валентина Василівна

Опублікувала понад 250 наукових праць, основні з яких:

Публікації у науко-метричній базі SCOPUS:

 1. Stadnyk V. Innovative factors in the system of value-oriented management of an industrial enterprise / V.V. Stadnyk, O.V. Zamazii // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 9. – С. 242-249.
 2. Stadnyk V. Factors of enterprises’ strategic selection of participation forms in integration formations / V. Stadnyk, P. Izhevskiy, O. Zamazii, A. Goncharuk, O. Melnichuk// Problems and Perspectives in Management. – 2018. – Vol.16. – Iss.2. – P 90-101. doi.org/10.21511/ppm.16(2).2018.09.

Підручники і навчальні посібники

 1. Стадник В.В. Менеджмент: навчальний посібник / В.В. Стадник, Йохна М.А. – К: «Академвидав», 2003. – 464 с. (з грифом МОН).
 2. Менеджмент організацій: підручник / За заг. ред. Л.І. Федулової. – К.: Либідь, 2004. – 448с. – С. 5-108. (з грифом МОН).
 3. Стадник В.В. Економіка і організація інноваційної діяльності: навчальний посібник / М.А. Йохна, В.В. Стадник, К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 400 с. (з грифом МОН).
 4. Стадник В.В. Інноваційний менеджмент: навчальний посібник / В.В. Стадник, М.А. Йохна. – К.: Академвидав, 2006. – 464 с. (з грифом МОН)
 5. Стадник В.В. Менеджмент: підручник / В.В. Стадник, М.А.Йохна – К: «Академвидав», 2007. – 472 с. (з грифом МОН).
 6. Сучасні концепції менеджменту: навч. посібник / За ред.д-ра екон.наук, проф. Л.І. Федулової. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 536 с.  – С.179-221.
 7. Стадник В.В. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства: навчальний посібник / В.В. Стадник, М.А. Йохна. – Хмельницький: ХНУ, 2011. – 327 с. (з грифом МОН).
 8. Менеджмент многообразия в гетерогенных организациях: учебное пособие / М.Н. Певзнер, П.А. Петряков, В.В. Стадник, У. Альгермиссен. – Хмельницкий : ФОП А.С. Гонта, 2016. – 354 с.
 9. Менеджмент многообразия: учебное пособие / М.Н. Певзнер, И.А. Донина, П.А. Петряков, В.В. Стадник, У. Альгермиссен. – В. Новгород: НовГУ, 2017. – 451 с. – С.277-451. (з грифом НовДУ)
 10. Стадник В.В. Менеджмент гетерогенних організацій: навчальний посібник / В.В. Стадник. – Хмельницький: ФОП А.С. Гонта, 2017. – 274 с. (з грифом ХНУ).

Наукові  монографії

 1. Стадник В.В. Інституційні чинники в реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва / В.В. Стадник // Концепції інституціональної економічної теорії в управлінні розвитком соціально-економічних систем: монографія / За ред. Йохни М.А. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – 370 с. – С.264-307.
 2. Стадник В.В. Трансфер технологій: форми і методи ефективного здійснення: монографія / М.А Йохна, П.Г. Іжевський, В.В. Стадник. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – 188с.
 3. Стадник В.В. Інноваційно-інвестиційні стратегії в управлінні ринковою вартістю підприємства: монографія / В.В. Стадник Є.М. Рудніченко Н.І. Непогодіна, Т.С. Томаля. –  Хмельницький: ХНУ, 2007. – 302 с.
 4. Стадник В.В. Системне забезпечення мотивації інноваційного розвитку підприємницьких структур: монографія / В.В. Стадник. – Хмельницький: ХНУ, 2009. – 271 с.
 5. Стадник В.В. Интеллектуальный капитал и корпоративная культура в инновационном обществе: теоретические и прикладные аспекты / М.А. Йохна В.В. Стадник,//Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу. Под общ. ред. В.И.Дубницкого и М.П.Булеева. т.1 – Донецк, ЮГО-ВОСТОК, 2011. – 574 с. – С. 442-454.
 6. Стадник В.В. Управління ефективністю енергоспоживання підприємства: монографія / М.А. Йохна, О.А. Миколюк, В.В. Стадник. – Хмельницький: ХНУ, 2012 – 193 c.
 7. Стадник В.В. Стратегія диверсифікації в управлінні міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: монографія / В.В. Стадник, М.А. Йохна, Г.О. Соколюк. – Хмельницький: ПП Гонта А.С., 2013. – 200 с.
 8. Стадник В.В.Мотивуючі функції лідерства та їх реалізація в управлінні розвитком регіону / В.В. Стадник, М.А. Йохна // Управлінське лідерство: виклики сьогодення: колективна монографія /За заг. ред. В.В. Толкованова. – Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2013. – 600 с. – С. 45-74.
 9. Стадник В.В. Маркетинг-менеджмент інноваційного розвитку підприємства: монографія / В.В. Стадник, О.П. Мельничук, В.М. Йохна. – Хмельницький : ПП Гонта А. С., 2013. – 206 с.
 10. Стадник В.В. Підприємництво як каталізатор структурування й розвитку національної економіки // Підприємництво і зовнішньоекономічна діяльність: можливості і ризики України: монографія /За заг. ред. Йохни М.А. – Хмельницький: ХНУ, 2013. – 198 с. – С.5-15.
 11. Stadnyk V. Institutional aspects of inclusive education environment development in Ukraine / V. Stadnyk, Sokoljuk // Inclusive Education in different East and West European Countries / Ed. b. D. Spulber. – Roma: Eurilink, 2015. – S.147-160.
 12. Стадник В.В. Трансформація промислового підприємства в інноваційно-активне на основі розвитку персоналу : монографія / В.В. Стадник, Л.О. Гризовська. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 197  с.
 13. Функціональні стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств: монографія / За наук. ред. д.е.н., проф. В.В. Стадник. – Хмельницький: ХНУ, 2016. – 446 c.
 14. Менеджмент різноманітності в розвитку конкурентоспроможності промислових корпорацій За заг. і наук. ред. В.В. Стадник. – Хмельницький: ФОП А.С. Гонта, 2017. – 350 с.

Основні наукові публікації у фахових виданнях з 2014 р.

 1. Стадник В.В. Чинник гетерогенності персоналу у нарощуванні інтелектуального капіталу інноваційно-активного підприємства / В.В. Стадник, Л.О. Гризовська // Проблеми економіки. – 2014. – № 2. – С.197-204.
 2. Стадник В.В. Перспективи розвитку банківських інновацій для підвищення конкурентоспроможності банківської установи / В.В. Стадник, Г.В.Мала // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 1. – С. 170-173
 3. Стадник В.В. Концепція CRM у підвищенні ефективності маркетингового планування на промислових підприємствах / В.В. Стадник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – № 3,т.1. – С. 138-142.
 4. Стадник В.В. Науково-методичні основи моделювання поведінки споживачів в системі ціннісно-орієнтованого управління підприємством / В.В. Стадник, О.В. Замазій // Проблеми економіки. – 2015. – № 3. – С. 169–174.
 5. Стадник В.В. Гетерархія як організаційна оболонка ефективної взаємодії різноманітностей у забезпеченні конкурентоспроможності сучасних корпорацій / В.В. Стадник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – № 6. – С.132-137.
 6. Стадник В.В. Організаційно-структурна оптимізація в системі ціннісно-орієнтованого управління підприємством / В.В. Стадник, О.В. Замазій // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія .– – № 11 (231). – С.52–63.
 7. Stadnyk V. Institutional aspects of inclusive education environment development in Ukraine / Stadnyk, H. Sokoljuk // Inclusive Education in different East and West European Countries / Ed. b. D. Spulber. – Roma: Eurilink, 2015. – S.147-160.
 8. Стадник В.В. Державна інвестиційна політика і зростання експортоспроможності промислового сектора національної економіки / В.В. Стадник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – № 1. – С. 265-271
 9. Stadnyk V. Heterogenic factors in development of competence of industrial corporations / V. Stadnyk // International Journal of Economics and Society: Memphis. – 2016.– Vol. 2. – Iss. 5. – P. 80-85.
 10. Stadnyk V. Cross-cultural aspects of «organization diversity» in joint international enterprises activitie / Stadnyk, O.Veshko // Scientific letters of Academic society of Michal Baludansky. – 2016. – № 4, vol. 6. – P. 140–144.
 11. Стадник В.В. Мотиваційні вектори ресурсоспоживання за стадіями життєвого циклу підприємства // В.В. Стадник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – № 3,т.1. – С.7-10.
 12. Стадник В.В. Концептуальні основи «менеджменту різноманітності» у системі стратегічного управління розвитком промислових підприємств / В.В. Стадник, O.В. Вешко // Проблеми економіки. – 2016. – № 3.
 13. Stadnyk V. Тhe formation of the motivational constituent of innovative activity of enterprise in obedience to principles  of total  quality  management / V. Stadnyk, O. Holovchuk //International Journal of Economics and Society – 2016.– Vol. 2. – Iss. 8. – P. 98-105.
 14. Stadnyk V. «Diversified management» in a context of implementation of strategy of innovative development of organizations / V. Stadnyk // International Dialogues of Education: past and present. – 2017. – Vol.4. – № 1. – [Електронне видання] Режим доступу: http://www.ide-journal.org/journal/?issue=2017-volume-4-number-1.
 15. Стадник В.В. Стан і чинники економічної динаміки підприємств машинобудування України / В.В. Стадник, О.В.Головчук, Ю.О Головчук // Проблеми економіки. – 2017. – № 2. – С. 140-148.
 16. Стадник В.В. Структурування цілей брендингу за рівнями управління конкурентоспроможністю національної економіки / В.В. Стадник //Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – № 1. – С.168-172
 17. Стадник В.В. Підприємницькі структури промислового сектору економіки України: стан і перспективи розвитку в умовах глобалізації / В.В. Стадник, В.О.Мукомела-Михалець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – № 4. – С.93-99.
 18. Стадник В.В. Фактори гетерогенності в інноваційній діяльності промислових  корпорацій / В.В. Стадник, // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – № 2,т.1. – С.74-79
 19. Стадник В.В. Науково-методичні підходи до управління інноваційною діяльністю підприємства та його інформаційним забезпеченням / В.В. Стадник, О.В.Головчук //Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – № 5. – С.177-182.
 20. Стадник В.В. Нематеріальні ресурси в реалізації стратегії розвитку промислових корпорацій / В.В. Стадник, В.О. Мукомела-Михалець // Бізнес-Інформ. – 2017. – № 4. – С.341-346.
 21. Stadnyk V. Heterogeneity factors and innovations strategies of innovation-active enterprise / V. Stadnyk, L. Hryzovska // Economy and Education: modern tendencies. Volume of Scientific Papers. – Оpole: The Academy of Management and Administration in Оpole, 2017. – 360 p. – P.29-35
 22. Стадник В.В. Мотиваційний потенціал лідерства і гендерні стереотипи в державному управлінні / В.В. Стадник // Вища освіта України. – 2017. – № 2(дод.1). – С.62-65.
 23. Stadnyk V. Marketing resources and technologies for innovative potential of industrial enterprise / V. Stadnyk, Y Holovchuk // International Journal of Economics and Society. – 2017. – Vol. 2. – Iss. 9. – P. 39-45.
 24. Стадник В.В. Зелений туризм: умови розвитку, партнерські мережі та потенціал диверсифікації сільськогосподарських підприємств / В.В. Стадник, А.І. Мельничук // Вісник ОНУ ім. Мечнікова. Економіка. – 2017. – Том 22, вип. 12 (65). – С.160-165.
 25. Стадник В.В. Аналітичне обґрунтування науково-методичних підходів до розвитку ресурсного потенціалу агропідприємств / П.Г.Іжевський, В.В. Стадник // Економічний аналіз. – 2017. – № 4. – С. 196-204.
 26. Стадник В. Можливості сучасних маркетингових технологій для розвитку туристичного бізнесу в Україні / Я.Галюк, В. Стадник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – № 1, т.1. – С.160-165.
 27. Стадник В.В. Технологічні детермінанти парадигмальних змін структури АПК: ретроспектива і перспектива для України / В.В. Стадник, П.Г.Іжевський //Агросвіт. – 2018. – № 1. – С.10-17.
 28. Стадник В.В. Маркетинг взаємодії в розвитку інноваційного та ринкового потенціалу підприємства / В.В. Стадник, П.Г. Іжевський, Ю.О. Головчук // Ефективна економіка. Електронне фахове видання. – 2018. – № 2.  Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf /2_2018/7.
 29. Стадник В.В. Бізнес-системи та бізнес-процеси сучасних підприємств: взаємозв’язок і взаємозалежність структур та ефективності / В.В. Стадник, П.Г. Іжевський // Соціально-економічні проблеми і держава. Електронне наукове фахове видання. – 2018. – Т.18. – № 1. Url: sepd.tntu.edu.ua.

Науково-дослідна робота:

1.Наук. керівник НДР «Інноваційні управлінські технології в формуванні та реалізації конкурентоспроможності підприємства» (2011-2013 р., номер держреєстрації 0111U005884)

 1. Відповідальний виконавець НДР «Формування ефективної системи управління ресурсами виробничого підприємства» (2010–2013 рр., номер ДР 0110U003587)
 2. Відповідальний виконавець НДР «Фінансове забезпечення та інституційні детермінанти ділової активності підприємства в контексті його інноваційно-технологічного розвитку» (2013 р., номер ДР 0112U006190)
 3. Наук. керівник НДР «Формування організаційно-економічного механізму сталого розвитку підприємства» (2016-2017 рр., номер ДР 0116U007215).

5.Учасник проектної групи НДР «Моделювання фінансово-економічної безпеки підприємницьких структур в стратегіях їх інноваційного розвитку» (2016-2019 рр., номер ДР 0117U001170).

Участь у міжнародних проектах:

 1. Міжнародний науково-дослідний проект 159371-ТЕМPUS-DE-ТЕМPUS-JPCR 4 “Мережева взаємодія університетів-партнерів у реалізації багаторівневої підготовки фахівців у сфері освітнього менеджменту” – відповідальний виконавець – 2010-2012 рр.
 2. Міжнародний науково-дослідний проект 543873-ТЕМPUS-1-2013-1-DE-ТЕМPUS-JPCR «Підготовка педагогів і освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами і організаціями» – відповідальний виконавець – 2013-2016 рр.

Участь у конференціях і семінарах протягом 2016-2017 рр.

 1. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки» Черкаси: ЧНТУ, 26-27 березня 2016 року.
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Крос-культурні і економічні аспекти розвитку євроінтеграційних процесів». Матеріали міжнародного науково-практичного семінару, 4-8 квітня 2016 року, м. Кошице, Словаччина.
 3. V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції», Рівне, 13-14 квітня 2016.
 4. Міжнародний конгрес «Різноманітність і демократія: пошук ідентичності в період невизначеності» м. Хільдесхайм, Німеччина, 12-16 вересня 2016 року.
 5. Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація соціально-економічних систем : нові умови господарювання» м. Кельце, Польща, 16 вересня 2016 року.
 6. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика» м. Кам’янець-Подільський : ХНУ, 6-8 жовтня 2016 року.
 7. Міжнародна науково-практична конференція «Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки» Полтава : ПДАА, 28 жовтня 2016 року.
 8. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання» – Харків : НАНГУ, 17 листопада 2016 року.
 9. VI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна післядипломна освіта : традиції та інновації», м. Київ, ДПУ ім. Драгоманова, 29 листопада 2016 року.
 10. Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи економічного зростання та інноваційного розвитку України» м. Ужгород : УжНУ, 9 грудня 2016 року.
 11. Міжнародна науково-практична конференція «Современное состояние и тенденции развития экономики страны» Запоріжжя : Класичний приватний університет, 16 грудня 2016 року.
 12. Міжнародна науково-практична конференція «Інструменти регулювання національної економіки в умовах сучасних глобальних викликів» Хмельницький : ХНУ, 23-25 березня 2017 року.
 13. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Регіональна, галузева та суб’єктна економіка України на шляху до євроінтеграції» Харків, ХНУБА 19-20 квітня, 2017 року.
 14. Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики». – Полтава, ПДАА, 11-12 травня 2017 року.
 15. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Університет і лідерство» Київ, НПІ ім. Б Грінченка, 24 травня 2017 року.
 16. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Економіка підприємства : сучасні проблеми теорії та практики». – Одеса, ОНТУ, 22-23 вересня 2017 року.

Керівництво роботою аспірантів та здобувачів

Кандидатські дисертації:

Миколюк О.А (2011 р.),

Соколюк Г.О. (2012 р.),

Мельничук О.П. (2013 р.),

Гончарук А.В. (2013 р.),

Гризовська Л.О. (2015 р.)

Головчук О.В. (2018 р.)

Докторська дисертація

Замазій О.В – 2016 р.

У 2018 р. здійснює керівництво роботою 3 аспірантів та консультує 1 докторанта

Науково-дослідна робота студентів за останні 5 років:

Керування НДРС з участю у ІІ турі Всеукраїнських конкурсів

 1. Дронь В. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Управління персоналом». – Полтава, ПУЕТ – диплом ІІІ ступеня, 2013 рік.
 2. Міщук К. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Туризм» – Київ, КНТЕУ – диплом ІІІ ступеня, 2013 рік.
 3. Тимчур Н. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Економіка та управління АПК» – Кам’янець-Подільський, Подільська аграрно-технічна академія – диплом ІІІ ступеня, 2016 рік.
 4. Данилюк Я. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Гендерні студії». – Бердянськ, Бердянський ДПУ, фіналіст ІІ туру, 2017 рік.

Участь у спеціалізованих радах із захисту дисертацій

Член спеціалізованої вченої ради Д.70.052.01 – Хмельницького національного університету

Член спеціалізованої вченої ради Д.58.052.05 – Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя

Наявність авторських свідоцтв

Авторське свідоцтво № 458628 від 7.10.75 г.

 

 

Гавловська Наталія Іванівна

 

Посібники з грифом МОН України, наукові монографії:

 1. Гавловська Н.І. Детермінанти економічної безпеки промислових корпорацій у сценаріях партнерства на зовнішніх ринках / Н.І. Гавловська // Менеджмент різноманітності в розвитку конкурентоспроможності промислових корпорацій : монографія / за заг. ред. д. е. н., проф. В.В. Стадник. – Хмельницький : ПП А. С. Гонта, 2017. – С. 230-248.
 2. Гавловська Н.І. Застосування безпекоорієнтованого управління зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання / Н.І. Гавловська, Л.А. Кримчак / Концептуалізація інституту уповноважених економічних операторів : проблеми забезпечення балансу безпеки та спрощення міжнародної торгівлі : монографія / за заг. ред. І.В. Несторишена та В.А. Туржанського. – Ірпінь-Хмельницький, ФОП Стрихар А.М. 2017. – 214 с.
 3. Гавловська Н.І. Управління інноваційними проектами : навч. посібник / Н.І. Гавловська, Є.М. Рудніченко. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 247 с.
 4. Гавловська Н.І. Економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств: оцінювання, моделювання, механізм забезпечення : монографія / Н.І. Гавловська. – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2016. – 480 с.
 5. Гавловська Н.І. Вплив стратегічних орієнтирів вітчизняних підприємств суб’єктів ЗЕД на економічну безпеку зовнішньоекономічної діяльності підприємств / Ю.С. Погорелов, Н.І. Гавловська // Економічна безпека: держава, регіон, підприємство : монографія. В 3 т. / за заг. ред. В. О. Онищенко, Г.В. Козаченко. – Полтава : ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2016. – Т. 1. – С. 209-239.
 6. Гавловська Н.І. Сучасні тенденції та особливості нормативного регулювання підприємництва у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Функції і сфери впливу державних інститутів та суб’єктів регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Проблеми взаємодії митної та податкової служб із суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності / Є.М. Рудніченко, Н.І. Гавловська. – В кн. : Підприємництво і зовнішньоекономічна діяльність : можливості і ризики України : монографія ; за заг. ред. М.А. Йохни. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – С. 87-121.
 7. Рудніченко Є.М. Інвестиційний менеджмент: навч. посібник / Рудніченко Є.М., Рясних Є.Г., Гавловська Н.І. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 416 с.
 8. Гавловська Н.І. Активізація інвестиційних процесів організації у ракурсі мотивації персоналу Управління розвитком трудового потенціалу України: монографія / за заг. ред. д.е.н. Савіної. Херсон, ХНТУ МОН України, Вид-во ПП Вишемирський В.С., 2010. – 327 с.
 9. Орлов О.О. Планування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки: монографія / О.О. Орлов, Є.Г. Рясних, Н.І. Гавловська. – Хмельницький: ХНУ, 2009 – 155 с.
 10. Гавловська Н.І. Сучасні концепції менеджменту: навч. посібник / За. ред. д-ра екон. наук, проф. Л.І. Федулової. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 536 с.

Основні наукові публікації:

 1. Rudnichenko, Ye. M. Implementation of managerial innovations in the system of providing economic security for subjects of foreign economic activity / Ye. M. Rudnichenko, N. I. Havlovska, S. Y. Yadukha // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 1 (13). Ч. 1. – С. 88-94.
 2. Гавловська Н.І. Економічна безпека банку: теоретичний базис та системний підхід / Н.І. Гавловська, Є.М. Рудніченко // Бізнес Інформ. – 2017. – №7 – С. 230 – 236.
 3. Рудніченко Є.М. Продовольча безпека України: стан, загрози, перспективи / Є.М. Рудніченко, Н.І. Гавловська // Бізнес Інформ. – 2017. – №8 – С. 178-182.
 4. Гавловська Н.І. Організація процесів внутрікластерної взаємодії підприємницьких структур-суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності при виході на зовнішні ринки / Н.І. Гавловська, Є.М. Рудніченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – № 4. – С. 100-103.
 5. Гавловська Н.І. Вплив інституціонального середовища на економічну безпеку фінансових установ / Н.І. Гавловська, Є.М. Рудніченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №5. – С. 199-202.
 6. Havlovska N. Background of developing the choice model of an optimal scenario concerning the interaction of the enterprise entity engaged in foreign economic activities with potential contractual counterparties / N. Havlovska // International Journal of Economics and Society. – 2016. – Vol. 2. – Iss. 7. – P. 43–49.
 7. Pohorelov Y. S. Formation of the behavioural model of the economic security mechanism functioning concerning foreign economic activities within the system of business management / Y. S. Pohorelov, N. I. Havlovska // The Black Sea Scientific Journal of Academic Research. – 2016. – October – November 2016 Volume 32. – С. 9 15.
 8. Гавловська Н.І. Оцінювання процесів взаємодії підприємства та потенційних контрагентів у контексті забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності / Н.І. Гавловська // Проблеми економіки. – 2016. – № 3. – С. 127-135.
 9. Гавловська Н.І. Формування фреймової моделі механізму економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства / Н.І. Гавловська // Бізнес Інформ. – 2016. – № 8. – С. 75-81.
 10. Гавловська Н.І. Безпекоорієнтоване середовище функціонування підприємств-суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності / Н.І. Гавловська // Економіка і регіон. – 2016. – № 3. – С. 80-85.
 11. Гавловська Н.І. Застосування сучасних технологій управління інноваційним розвитком вітчизняних підприємств / Н.І. Гавловська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – № 2. – С. 117-119.
 12. Гавловська Н.І. Стратегічне управління підприємством: сучасний аспект / Н.І. Гавловська, Є.М. Рудніченко // Наука й економіка. – 2015. – Вип. 1 (37). – С. 110-114.
 13. Гавловська Н.І. Теоретичний базис системи економічної безпеки підприємств готельно-ресторанної сфери / Н.І. Гавловська, Є.М. Рудніченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 4. – Т. 1. – С. 241-245.
 14. Гавловська Н.І. Ідентифікація небезпек, загроз та ризиків діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу / Н.І. Гавловська, Є.М. Рудніченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 6 (1). – С. 18-23.

Науково-дослідна робота:

 1. НДР «Моделі та технології формування кластерів в стратегіях інституційного розвитку соціально-економічних систем» (2017 р. Номер ДР 7Б-2016).
 2. НДР «Дослідження теоретичних аспектів та розробка системи оцінювання ефективності митних процедур» (2014 р. – 2015 р. Номер ДР 0114U002551).
 3. НДР «Розробка методики поглибленого аналізу зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання» (2015 р. Номер ДР 0115U001189).
 4. НДР «Розробка механізму аналізу ризиків в контексті впровадження системи попереднього інформування при переміщенні товарів та транспортних засобів через митний кордон України» (2015 р. Номер ДР 0114U001188).
 5. НДР «Методологія формування мережевих структур та моделей їх корпоративного управління» (2015 р., номер ДР 01113U002061).
 6. НДР «Науково-технічне об’єднання щодо нетехнологічних інновацій, основане на теоретичних та практичних аспектах у Словакії та Україні» (2011 р., № 0111U010490).

 

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі», м. Ірпінь – м. Хмельницький, 11-24 вересня 2017 року.
 2. V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та менеджменту», м. Хмельницький, 12-14 травня 2017 року.
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми економічної безпеки держави, регіону, підприємства», м. Львів, 26 травня 2017 року.
 4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансово-економічний механізм підтримки суб’єктів реального сектору економіки України в умовах дії Угоди про асоціацію з ЄС», м. Львів, 24 травня 2017 року.
 5. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти: збірник матеріалів», м. Ужгород, 23 листопада 2017 р.
 6. Міжнародна науково-практична конференція «Економічний механізм управління інноваціями: методологія, теорія та практика», м. Львів, 16–17 вересня 2016 року.
 7. ІІ Науково-практична Інтернет-конференція «Розробка механізму аналізу ризиків в контексті впровадження системи попереднього інформування про переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон», м. Хмельницький, 19 травня 2016 року.
 8. XIII Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні економічні відносини в розвитку бізнес-процесів, підвищенні людського потенціалу та забезпеченні ефектів євроінтеграції України», м. Хмельницький, 30 листопада 2016 року.
 9. Науково-практичний форум «Підприємництво і маркетинг у ХХІ столітті», м. Одеса – м. Хмельницький, 23-25 вересня 2016 року.
 10. Науково-практична Інтернет-конференція «Рамкових стандартів безпеки та полегшення міжнародної торгівлі ВМО», м. Хмельницький – м. Ірпінь, 15 вересня 2016 року.
 11. 12-а научна практична конференція «Научният потенциал на света – 2016», м. София 17-25 септември, 2016.
 12. XI mezinárodní vědecko-praktická konference «Aktuální vymoženosti vědy – 2015», Praha, 27.06.2015 – 05.07.2015
 13. X Międzynar. nauk.-prakt. konf. «Wschodnie partnerstwo – 2014», Przemyśl, 07–15 września 2014 р.
 14. Международная научно-практическая конференция «Динамика научных исследований», Польша 07-15 июля 2013 года.
 15. Международная научно-практическая конференция «Новости передовой науки», Болгария 17-25 мая 2013 года.

Науково-дослідна робота студентів:

Керування НДРС 2010 р. – Диплом ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських НДР «Менеджмент організацій» – Осадчук О., Лазаренко К. – м. Харків, Харківська національна академія міського господарства.

Керування НДРС 2011 р. – Диплом І ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських НДР «Легка промисловість» – Селезньова К. – м. Києві, Київський Національний Університет Технологій та Дизайну.

Керування НДРС 2012 р. – Диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських НДР «Легка промисловість» – Любохинець І. – м. Києві, Київський Національний Університет Технологій та Дизайну.

Керування НДРС 2014 р. – Диплом ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських НДР «Менеджмент організацій» – Атаманчук А. – м. Київ, Національний університет ім. Т.Г. Шевченко.

Керування НДРС 2018 р. – Диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських НДР «Менеджмент організацій» – Мала О. – м. Київ, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана.

  

Сокирник Ірина Володимирівна

 

Посібники з грифом МОН України, наукові монографії:

 1. Сокирник І.В. Стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. // Підприємництво і зовнішньоекономічна діяльність: можливості і ризики України : Монографія / За заг. ред. проф. Йохни М.А. – Хмельницький: ХНУ, 2013. – 198 с. С. 137-192.

Основні наукові публікації:

 1. Сокирник І.В. Стратегічні альтернативи розвитку закладів ресторанного бізнесу / І. В. Сокирник // Вісник ХНУ. Екон. науки. – Т. 2, № 2, 2017. – С. 236-242.
 2. Сокирник І.В. Впровадження змін в стратегії розвитку закладів освітніх послуг у сфері культури / І. В. Сокирник, Є. А. Черняк //Вісник ХНУ. Економічні науки. – Т. 2, № 3, 2017. – C. 160-168.
 3. Сокирник І.В. Стратегічне позиціонування підприємств ресторанного господарства на регіональному рівні / І. В. Сокирник, О. В. Петлюк // Вісник ХНУ. № 6, 2017. – С. 191-196.
 4. Сокирник І.В. Стратегічне планування розвитку організації в умовах кризи / І. В. Сокирник // Вісник ХНУ. 2016. – Т. 2. – С. 43-49.
 5. Сокирник І.В. Планування змін на підприємстві в контексті євроінтеграції / І. В. Сокирник // Вісник ХНУ.– 2015. – Т. 3, № 4. – С. 237-243.
 6. Сокирник І.В. Інноваційний маркетинг у формуванні бренду підприємств ресторанного бізнесу на регіональному ринку / І. В. Сокирник // Вісник ХНУ. – 2014. – Т. 5. – C. 105-109.
 7. Сокирник І.В. Система стратегічного управління в інтегрованих корпоративних структурах / І. В. Сокирник // Вісник ХНУ. Економічні науки. – 2014. – Т. 3. – C. 160-168.
 8. Сокирник І.В. Реалізація процесу стратегічного управління в організаціях малого та середнього бізнесу / І. В. Сокирник // Вісник ХНУ. – 2013. – №3, Т.2, – С. 154-160.
 9. Сокирник І.В. Інструменти реалізації стратегії промислового підприємства / І. В. Сокирник, О. Ю. Романюк // Вісник ХНУ. – 2013. – №3. – Т.1 – С. 94-98.

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Міжнародні науково-практичні конференції «Проблеми планування діяльності промислових підприємств в умовах ринку» м. Алушта. 28-30 вересня 2011, 2012,2013 р.р. та у м. Одеса у 2014, 2015, 2016 р.р.
 2. Х Міжнародні науково-практичні конференції «Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України» Хмельницький : ХНУ, 3-5 грудня 2015 р.
 3. Економічний форум «Підприємництво і маркетинг у 21 ст.» (в його рамках – конференція) XІ Міжнародні науково-практичні конференції «Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України», м. Одесса 23-25 вересня 2016 р.
 4. «Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти», 12-14 травня 2017 р., (Хмельницький – Сатанів).
 5. Міжнародні науково-практичні конференції «Проблеми планування діяльності промислових підприємств в умовах ринку» м. Алушта. 14-17 вересня.

Методичні видання:

 1. Програма виробничої та переддипломної практики і методичні вказівки до виконання дипломної роботи бакалавра для студентів галузі знань 1401 Сфера обслуговування, напряму підготовки 6.140101 Готельно-ресторанна справа / Н.І. Гавловська, І.В. Сокирник, О.В. Гейдарова, Г.І. Лук’яненко, О.В. Савченко – Хмельницький: ХНУ, 2017. – 74 с.
 2. Сокирник І.В. Виробнича та переддипломна практика : методичні вказівки щодо її проведення для студентів спеціальності “Менеджмент ЗЕД” (ОКР “магістр”) / І.В. Сокирник, О.В, Гейдарова, Т.С. Томаля, О.А. Фомова – Хмельницький : ХНУ, 2013, 57 с.
 3. Сокирник І.В. Виробнича та переддипломна практика та дипломна робота бакалавра методичні вказівки для студентів напряму “Менеджмент” / І.В. Сокирник, О.В. Гейдарова, Т.С. Томаля – Хмельницький : ХНУ, 2014, 54 с.

Науково-дослідна робота студентів:

Диплом II Етапу Всеукраїнської олімпіади із спеціальності менеджмент зовнішньо-економічної діяльності ст. Малої Г. 2015.

Диплом II Етапу Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни стратегічне управління ст. Борщ А.Ю. / 2014.

  

Рясних Євгенія Григорівна

Посібники з грифом МОН України, наукові монографії:

 1. Фінансовий менеджмент в індустрії гостинності : навчальний посібник / Є.Г. Рясних, О.В. Савченко. – Х. : ХНУ, 2017 – 262 с.
 2. Організаційно-правове та фінансово-економічне забезпечення розвитку підприємництва у галузях економіки, туристичному та готельно-ресторанному бізнесі : монографія // V. Yatsenko, S. Pasieka, and others: [Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof. Yatsenko V.M.] // Розділ 3.4 «Гибкое ценообразование в гостиничном бизнесе на основе маржинального похода» (С.77-88) / О. Орлов, Е. Рясных, Е. Савченко // Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2017 – 619 p.
 3. Рясних Є.Г. Актуальні питання комплексного оцінювання інноваційної діяльності підприємств : монографія / Орлов О.О., Гончар О.І., Ковальчук С.В., Рясних Є.Г. – Хмельницький: ХНУ, 2017. – 552 с.
 4. Рясных Е. Нетехнологические инновации : монография / О. Орлов, Е. Рясных. – Берлин. : LAPLAMBERT Academic Publishing, 2014. – 173 с.
 5. Методичні засади функціонування підприємств легкої промисловості в Україні в умовах оптимізації системи управління витратами : монографія / під заг. ред. Гончарова Ю.В., – Київ : КНУТД, 2014. – 327 с. (пункт 3.5 «Інноваційний підхід до вирішення проблем управління витратами і прибутком на промислових підприємствах», автори: Орлов О.О., Рясних Е.Г., с. 126-144).
 6. Рясних Є.Г. Фінансове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств / О.В. Савченко, Е.Г. Рясних // Підприємництво і зовнішньоекономічна діяльність : можливості і ризики України : монографія / за заг. ред. М. А. Йохни. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – С. 193-228.
 7. Рясних Є.Г. основи фінансового менеджменту : навч.посіб. / Є. Г. Рясних. – К. : Академвидав, 2010. – 336 с.

Публікації у науко-метричній базі SCOPUS:

 1. Рясних Є.Г. Проблеми оцінювання впроваджень нової техніки в машинобудуванні / Є.Г. Рясних, О.О. Орлов // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №5 (167). – С.144-152.

Основні наукові публікації:

 1. Рясних Є.Г. Два напрями ціноутворення на нову продукцію / Є.Г. Рясних, О.О. Орлов. – Вісник ХНУ. – 2017. – № 2, Т.2 (246). – С.34-37.
 2. Рясних Є.Г. Цільове планування цін, витрат і прибутку за умов багато продуктового виробництва / Є.Г.Рясних, О.О.Орлов// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. -№4. – с.7-14.

3.Рясных Е.Г. Оценка эффективности инновационных проектов / Е.Г. Рясных О.О. Орлов // International Scientific Conference. From Baltic to Black Sea: national models of economic systems. – 25/03/16/ Riga. Частина І. – С.289-293.

4.Рясних Є.Г. Особливості застосування інструментів фінансового менеджменту в готельному бізнесі / Є.Г. Рясних, О.В. Савченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – Том 2, №3. – С.19-23.

 1. Рясних Є.Г. Маржинальний аналіз резервів росту прибутку за рахунок збільшення обсягів реалізації продукції і зниження собівартості / Д.Д. Сурмай, О.О. Орлов, Е.Г. Рясних // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2016. – № 23 (12). – С. 68-71.

6.Рясных Е.Г. Гибкое планирование. Есть ли смисл рассчитывать «точки безубыточности» по видам продукции / Е.Г.Рясных , О.А.Орлов // Економічні та соціальні інновації в системі економічних відносин. Дніпропетрівськ. – 2016.- с.91-102.

7.Рясных Е.Г. Инновации в планировании промышленного производства на основе маржинального похода / Е.Г. Рясных, О.О. Орлов // Економіст – 2015. – №4. – С. 6-12.

 1. Yevgeniya Ryasnykh. Evaluation of investments in creation of new products in mechanical engineering / Oliver Orlov, Yevgeniya Ryasnykh // International journal of Economics and Society, June 2015, issue 2, P.87-92.
 2. Рясных Е.Г. Направления совершенствования маржинального анализа прибыли / О.А. Орлов, Е.Г. Рясных // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки – 2015. – №3, Т.2. – С.84-90.
 3. Рясних Є.Г. Два напрями ціноутворення на нову продукцію виробничо-технічного призначення / О.О. Орлов, Є.Г. Рясних // Моделювання регіональної економіки. – 2014. – №2 (24). – С.146-155.
 4. Е.Г. Рясных. Некоторые проблемы оценки инновационных проектов / Е. Г. Рясних, О.О. Орлов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – Т.3, №3. – С. 7-12.
 5. Рясних Є.Г. Формування методичних підходів до визначення факторів інноваційного розвитку машинобудівних підприємств / Є.Г. Рясних, О.С. Олійник. – Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №5, Т.2. – С. 231-234.
 6. Рясних Є.Г. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності підприємств / Є.Г. Рясних, О.В. Савченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – Т.3, №5. – С. 213-220.

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Міжнародні науково-практичні конференції «Проблеми планування діяльності промислових підприємств в умовах ринку» м. Алушта. 28-30 вересня 2011, 2012, 2013 р.р. та у м. Одеса у 2014, 2015, 2016 р.р.
 2. Х Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України» Хмельницький : ХНУ, 3-5 грудня 2015 р.
 3. Економічний форум «Підприємництво і маркетинг у 21 ст.» (в його рамках – конференція) XІ МНПК «Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України», м. Одесса 23-25 вересня 2016 р.
 4. «Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти», 12-14 травня 2017 р., (Хмельницький – Сатанів).

Свідоцтва про реєстрацію авторського права:

 1. Рясних Є.Г. Свідоцтво № 74602 на літературний письмовий твір наукового характеру «Науково-методичні рекомендації щодо створення гнучкої системи управління витратами, прибутком та цінами (Гнучка система управління витратами, прибутком та цінами» / О.О. Орлов, Є. Г. Рясних, 2017.
 2. Рясних Є.Г. Свідоцтво №74603 на літературний письмовий твір наукового характеру «Науково-методичні рекомендації щодо оцінки ефективності інноваційних проектів»(«Оцінка ефективності інноваційних проектів») /О.О.Орлов, Є.Г.Рясних, 2017.
 3. Рясних Є.Г. Свідоцтво №53776 на реєстрацію авторського права на твір «Методичні рекомендації з визначення цін на нову продукцію виробничо-технічного призначення» / О.О. Орлов, Є.Г. Рясних, О.В. Савченко, 2013 р.

Науково-дослідна робота:

 1. Тема 3Б 2013 «Комплексна оцінка інноваційної діяльності промислового підприємства» (за сумісництвом).
 2. Тема 4Б 2017 «Управління інноваціями у плануванні і маркетингу на засадах маржинального підходу» 2017р. (за сумісництвом).

Методичні видання:

 1. Бюджетне управління ЗЕД: методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів ОКР «магістр» спеціальності «Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності» / Є.Г. Рясних, О.В. Савченко. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 50 с.
 2. Бюджетне управління : методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів ОКР «магістр» спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» / Є.Г. Рясних, О.В. Савченко. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 49 с.

Керівництво роботою аспірантів та здобувачів:

Під керівництвом викладача захистили дисертації на здобуття ступеня кандидата економічних наук:

 1. Гавловська Н.І., зі спеціальності 08.00.04, захист 2004 р., спец. вч. рада Хмельницького національного університету.
 2. Мороз С.В., зі спеціальності 08.00.04, захист 2005 р., спец. вч. рада Хмельницького національного університету.
 3. Рудніченко Є.М., зі спеціальності 08.00.04, захист 2006 р., спец. вч. рада Хмельницького національного університету.
 4. Несторишен І.В., зі спеціальності 08.00.04, захист 2008 р., спец. вч. рада Хмельницького національного університету.
 5. Савченко О.В., зі спеціальності 08.00.04, захист 2009 р., спец. вч. рада Хмельницького національного університету.
 6. Булович Т.В., зі спеціальності 08.00.04, захист 20010 р., спец. вч. рада Хмельницького національного університету.

 

 

Гейдарова Олена Володимирівна

 

Наукові монографії:

 1. Гейдарова О.В. Оцінка ефективності інвестиційних проектів підприємницької зовнішньоекономічної діяльності / Підприємництво і зовнішньоекономічна діяльність: можливості і ризики України : монографія/ за заг. наук. ред. проф. М.А. Йохни. – Хмельницький: ХНУ, 2013. – 347 с. – С. 242-249.

Основні наукові публікації:

 1. Гейдарова О.В. Особливості розвитку ринку ресторанних послуг в Україні / О.В. Гейдарова // Проблеми економіки. – Дніпро. – 2017. – Вип. 7, Т.2, – С. 28-31.
 2. Гейдарова О.В. Інформаційні технології в моделюванні процесів прийняття рішень на підприємстві / О.В. Гейдарова // Вісник ХНУ. – 2017. – Т.2. – С. 228-230.
 3. Гейдарова О.В. Маркетингові дослідження як інструмент на ринку праці України / О.В. Гейдарова // Вісник ХНУ. – 2016. – Т.2. – С. 16-17.
 4. Гейдарова О.В. Вплив інформаційних технологій на систему управління підприємством / О.В. Гейдарова // Проблеми економіки. – Дніпропетровськ. – 2016. – №1. – С. 18-20.
 5. Гейдарова О.В. Побудова системи ризик-менеджменту в митній справі: світовий досвід / О.В. Гейдарова // Вісник ХНУ. – 2015 – Т.2. – С. 129-133.
 6. Гейдарова О.В. Особливості використання економіко-математичних методів у ЗЕД підприємства / О.В. Гейдарова // Проблеми економіки. – Дніпропетровськ. – 2015. – Т. 2, № 4. – С. 1245-1247.
 7. Гейдарова О.В. Аналіз та перспективи розвитку внутрішнього туризму України / О.В. Гейдарова // Проблеми економіки. – Дніпропетровськ. – 2013. – Т. 1, № 2. – С. 345-348.
 8. Гейдарова О.В. Місце управління конкурентоспроможністю в загальній системі банківського менеджменту / О.В. Гейдарова // Проблеми економіки. – Дніпропетровськ. – 2013. – Т. 1, № 1. – С. 127-130.
 9. Гейдарова О.В. Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності на національному рівні / О.В. Гейдарова // Економіка : Проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ. – 2013 – № 4. – С.1122-1124.

Методичні видання:

 1. Програма переддипломної практики (стажування) та методичні вказівки до дипломної (випускної) роботи магістра для студентів спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / О.В. Гейдарова, Т.С. Томаля, О.А. Фомова. – Хмельницький, ХНУ, 2013. – 69 с.
 2. Програма виробничої та переддипломної практики і методичні вказівки до виконання дипломної роботи бакалавра для студентів галузі знань 1401 Сфера обслуговування, напряму підготовки 6.140101 Готельно-ресторанна справа / Н.І. Гавловська, І.В. Сокирник, О.В. Гейдарова, Г.І. Лук’яненко, О.В. Савченко – Хмельницький: ХНУ, 2017. – 74 с.
 3. Навчально-методичні матеріали в MOODLE для вивчення курсу Організація готельного господарства // https://msn.khnu.km.ua/enrol/index.php?id=5591.

Участь у конференціях:

 1. XV Международная научная конференция «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития» – Минск, 23-24 октября 2014 года.
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні концепції управління соціально-економічним розвитком держави». – Дніпропетровськ, 5-6 червня 2015 року.
 3. XVІ Международная научная конференция «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития», Минск, 23 октября 2015 года.
 4. XVІІ Международная научная конференция «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития», Минск, 25 октября 2016 года.
 5. VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств в сучасних умовах господарювання», Харків, 17 листопада 2016 року.
 6. V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти», Хмельницький, 12-13 травня, 2017 року.
 7. 7. VІІ Науково-практична конференція «Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств в сучасних умовах господарювання», Харків, 29 листопада 2017 року.

  

Декалюк Олена Віталіївна

Наукові монографії:

 1. Федулова Л.І., Декалюк О.В. Управління операційною системою виробничого підприємства. – Монографія, Хмельницький, ХНУ, – 2005. – 192 с.
 2. Сучасні концепції менеджменту : навч. посібник / За ред. Д-ра екон. наук, проф. Л.І.Федулової. – К. : Центр учбової літератури, 2006. – 536 с. / Декалюк О.В. Теорія тотального управління якістю (TQM). /С.424-473/
 3. Декалюк О.В. Економіко-екологічні механізми управління промисловими підприємствами : монографія / О.В. Декалюк, – Хмельницький: Тріада-М, 2008. – 190 с.
 4. Декалюк О.В. Організаційно-правові форми підприємництва у зовнішньоекономічній діяльності / О.В. Декалюк, О.С. Новікова, Н.С. Степанюк / Підприємництво і зовнішньоекономічна діяльність : можливості і ризики України : монографія / за заг. наук. ред. проф. М.А. Йохни. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 347 с. – С. 55-86.
 5. Dekalyuk O. Ekonomic background for environmental innovations market creation and development Ecological innovation / Monograph: edited by O. Paraska, M. Bonek – 2015. – 311 p. – Р. 9-30 p.

Основні наукові публікації:

 1. Декалюк О.В. Менеджмент в освіті з позицій історичного та системного підходів / О.В. Декалюк // Вісник ХНУ. – 2016. – № 3, т. 2. – С. 123–129.
 2. Декалюк О.В. Механізм формування інноваційного потенціалу підприємства готельно-ресторанного бізнесу / О.В. Декалюк // Вісник ХНУ. – 2016. – №3, Т. 2. – С. 197-202.
 3. Декалюк О. В. Перспективи розвитку готельно-ресторанного господарства в умовах кризи // Збірник матеріалів НПК Модернізація соціально-економічних систем, Польща, 2016. – 216 с./с. 40-43/
 4. Декалюк О. Інвестиційна привабливість регіону з точки зору екологічності / О. В. Декалюк // Матеріали ІІІ міжнародної НПК «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика». – 216 с./с 29-31.
 5. Декалюк О.В. Методичні підходи до стратегічного управління готельно-ресторанним бізнесом / О.В. Декалюк // Вісник ХНУ – 2017. – № 2. Т. 2. – С. 261-265.
 6. Декалюк О.В. Сучасні тенденції розвитку ресторанного бізнесу в Україні // Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти : тези доп. V. Міжнар. науково-практичної конференції, м. Хмельницький – смт Сатанів, 12-14 травня 2017 року. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 201 с. – С. 55-57.
 7. Декалюк О.В. Інноваційний потенціал підприємства як основа формування інноваційної економіки / О.В. Декалюк // Актуальні проблеми ринкової економіки. – 2017. – № 2. – С. 76-84
 8. Декалюк О.В. Інвестиційні процеси при реалізації проектів промислового підприємства: теоретичний аспект / О. В. Декалюк // Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування. – 2018. – №1 – С. 83– 88.
 9. Декалюк О.В. Економічна безпека в системі управління державними закупівлями / О. В. Декалюк // Вісник ХНУ – 2018. – № 2. Т. 2.
 10. Декалюк О.В. Прямі іноземні інвестиції як форма реалізації транснаціональної діяльності фірми / О. В. Декалюк // Збірник наукових паць по результатах конференції МЕВ– 2018
 11. Декалюк О. В. Розвиток системи венчурного підприємництва в Україні //Збірник наукових паць по результатах конференції ОА– 2018

Методичні видання:

 1. Інфраструктура готельного та ресторанного господарства. Програма курсу, методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів напрямку підготовки 6.14.0101; “Готельно-ресторанна справа” / Декалюк О.В. Хмельницький, ХНУ.; 2017. – 80 с.
 2. Діловодство в ГРС. Програма курсу, методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів напрямку підготовки 6.14.0101 “Готельно-ресторанна справа” / Декалюк О.В.; Хмельницький, ХНУ.; 2017. – 80 с.

Науково-дослідна робота:

 1. Міжнародний науково-дослідний проект 159371-ТЕМPUS-DE-ТЕМPUS-JPCR 4 «Мережева взаємодія університетів-партнерів у реалізації багаторівневої підготовки фахівців у сфері освітнього менеджменту» виконавець – 2010-2012 рр.
 2. Міжнародний україно-польський проект «Екологічні інновації в бізнесі». 2015 р.

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Міжнародна науково-практична конференція «ІV Українсько-Польські наукові діалоги», Яремча – Хмельницький, 12-14 жовтня 2015 р.
 2. X Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України», ХНУ, м. Хмельницький, 3-5 грудня 2015 року.
 3. Х Міжнародна науково-практична конференція «Управління економічними системами : концепції, стратегії та інновації розвитку», Хмельницький, 19-21 травня 2016 року.
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація соціально-економічних систем : нові умови господарювання», 28-29 вересня 2016 року, м. Кельце, Польща.
 5. Х Міжнародна науково-практична конференція «Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку», Хмельницький, 19-21 травня 2016 року.
 6. Участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика», м. Кам’янець-Подільський, 6-8 жовтня 2016 року.
 7. Участь в економічному науково-практичному форумі «Підприємництво і маркетинг у XXI столітті», 23 – 25 вересня 2016 року, Одеса.
 8. Міжнародна науково-практична конференція «Наукові здобутки на шляху до удосконалення економічної системи», 17-18 лютого 2017 року, м. Дніпро.
 9. IV Міжнародна науково-практична конференція «Наукові економічні дослідження: теорії а пропозиції» м. Запоріжжя, 24-25 березня 2017 року.
 10. V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти», 11-14 травня 2017 року, Хмельницький – Сатанів.
 11. XIV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи трансформації міжнародних економічних відносин і світового господарства» 20-21 квітня 2018 року м. Хмельницький

 

  

Новікова Ольга Степанівна

 

Посібники з грифом МОН України, наукові монографії:

 1. Підприємництво і зовнішньоекономічна діяльність: можливості і ризики України: монографія /за заг. ред. проф. М.А. Йохни. – Хмельницький, ХНУ, 2013. – 198 с. – С. 67-85.

Основні наукові публікації:

 1. Новікова О.С. Контроль за концентрацією як один із напрямків регулювання монопольного становища суб’єктів господарювання / О. С. Новікова, Н.О. Тимчур // Вісник ХНУ, 2017. – Том 2. № 2. – С. 60-63.
 2. Новікова О.С. Роль психологічних особливостей професійної діяльності жінки-керівника в сучасних економічних умовах / О. С. Новікова, А.В. Атаманчук // Вісник ХНУ. 2016. – Т1. №3.– С. 76-79.
 3. Новікова О. С. Психологічні аспекти прийняття групових і індивідуальних управлінських рішень. / О. С. Новікова, В. В. Полікарпова // – Вісник ХНУ. – 2014. – Том 1, №3. – С. 233-235.
 4. 4. Новікова О.С. Методологічні особливості оцінки вартості підприємств за сучасного стану ринкового середовища / О. С. Новікова, Н. М. Катанаха // Вісник ХНУ. 2014. – Т 2. №5. – С. 216-218.
 5. Новікова О.С., Міщук К.С., Пилипак А.І. Ключові показники успіху у формуванні вартості фірми / О. С. Новікова, К. С. Міщук, А. І. Пилипак // Вісник ХНУ. – 2013. – №6, Том 2. – С. 205-209.

Участь у конференціях і семінарах:

 1. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки». 24-26 жовтня 2013 року.
 2. IX Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України». 3-5 грудня 2014 року.
 3. V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та менеджменту : теоретичні і практичні аспекти». 12-14 травня 2017 року.

 

 

Савченко Олена Валентинівна

 

Посібники з грифом МОН України, наукові монографії:

 1. Фінансовий менеджмент в індустрії гостинності : навчальний посібник / Є.Г. Рясних, О.В. Савченко. – Х. : ХНУ, 2017 – 262 с.
 2. Організаційно-правове та фінансово-економічне забезпечення розвитку підприємництва у галузях економіки, туристичному та готельно-ресторанному бізнесі : монографія // V. Yatsenko, S. Pasieka, and others: [Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof. Yatsenko V.M.] // Розділ 3.4 «Гибкое ценообразование в гостиничном бизнесе на основе маржинального похода» (С.77-88) / О. Орлов, Е. Рясных, Е. Савченко // Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2017 – 619 p.
 3. Савченко О.В. Фінансове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств / О.В. Савченко, Е.Г. Рясних // Підприємництво і зовнішньоекономічна діяльність: можливості і ризики України : монографія / за заг. ред. М.А. Йохни. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – С. 193-228.

Основі наукові публікації:

 1. Савченко О.В. Сутність та оцінка управління дебіторською та кредиторською заборгованостями підприємства // О.В. Савченко, Д. В. Марцінко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – Том 6. Т. 1 (252). – С. 181-185.
 2. Савченко О.В. СRM-системи готельно-ресторанних підприємств та погляди на оцінку їх ефективності / О.В. Савченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – Т. 2, № 2 (246). – С. 280-283.
 3. Савченко О.В. Особливості застосування інструментів фінансового менеджменту в готельному бізнесі / Є.Г. Рясних, О.В. Савченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – Том 2, №3. – С.19-23.
 4. Савченко Е. Маржинальный подход к регулированию цен в гостиничном бизнесе / О. Орлов, Е. Рясних, Е. Савченко // Економіст – 2013. – №12. – С. 30–33.
 5. Савченко О.В. CRM-системи та якісні зміни в обслуговуванні клієнтів : світовий досвід / О.В. Савченко. – Вісник ХНУ, Т. 3 – 2013. – С. 116-120.
 6. Савченко О.В. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності підприємств / Є.Г. Рясних, О.В. Савченко // Вісник ХНУ, 2012. – Т. 3, № 5. – С. 213-220.

Свідоцтва про реєстрацію авторського права:

 1. Савченко О. Свідоцтво №53776 на реєстрацію авторського права на твір «Методична рекомендація з визначення цін на нову продукцію виробничо-технічного призначення» / О.О. Орлов, Є.Г. Рясних, О.В. Савченко, 2013 р.

Методичні видання:

 1. Програма виробничої та переддипломної практики і методичні вказівки до виконання дипломної роботи бакалавра для студентів галузі знань 1401 Сфера обслуговування, напряму підготовки 6.140101 Готельно-ресторанна справа / Н.І. Гавловська, І.В. Сокирник, О.В. Гейдарова, Г.І. Лук’яненко, О.В. Савченко – Хмельницький : ХНУ, 2017. – с. 74.
 2. Бюджетне управління ЗЕД: методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів ОКР «магістр» спеціальності «Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності» / Є.Г. Рясних, О.В. Савченко. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 50 с.
 3. Бюджетне управління : методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів ОКР «магістр» спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» / Є.Г. Рясних, О.В. Савченко. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 49 с.

Участь у конференціях і семінарах:

 1. ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації», 25-26 травня 2018 року.

2.V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти», 12-14 травня 2017 р., (Хмельницький – Сатанів).

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми планування на промислових підприємствах в ринкових умовах», м. Одеса, 23-25 вересня 2016 року;
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України», 3-5 грудня 2015 року, м. Хмельницький.
 3. XVІ Международная научная конференция «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития», 23.10.2015, г. Минск.
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми планування в ринкових умовах». 3-5 жовтня 2014 р. м. Одеса.

Науково-дослідна робота студентів:

Участь та отримання диплому ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських НДР (Білик І.В.), 2014 р., Харків, ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

 

 

Томаля Тетяна Станіславівна

 

Посібники з грифом МОН України, наукові монографії:

 1. Томаля Т.С. Особливості укладання угод у сфері зовнішньоекономічної діяльності / Підприємництво і зовнішньоекономічна діяльність: можливості і ризики України : монографія / за заг. ред. М. А. Йохни. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – С. 193-228.
 2. Томаля Т.С. Іміджеве забезпечення реалізації стратегічних цілей підприємства / Функціональні стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств : монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. В.В. Стадник. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 446 с., С.410-420/
 3. Томаля Т.С. Інституційне середовище, моделі управління і ефективність діяльності корпоративних структур / Менеджмент різноманітності в розвитку конкурентоспроможності промислових корпорацій: монографія / за заг. ред. Стадник В.В. – Хмельницький: ФОП А.С. Гонта, 2017. – 348с. – С.52-59.
 4. Financial-economic and innovative support of entrepreneurship development in the spheres of economy, tourism and hotel-restaurant business: collective monograph / V. Yatsenko, S. Pasieka, and others: [Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof. Yatsenko V.M.] // Розділ 3.4 «Фактори забезпечення конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства» (С.379-388) / Томаля Т.С. // Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2017 – 619 p.

Основні наукові публікації:

 1. Томаля Т.С. Особливості управління персоналом на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу / Т.С. Томаля // Вісних ХНУ, Економічні науки. – 2017 р. – №2, Т.2, С.271-275.
 2. Томаля Т.С. Роль інтелектуального капіталу у формуванні вартості підприємства// Т.С. Томаля, В.М. Пастушок // Вісник ХНУ, Економічні науки. – 2017. – № 6, Т.1, С.217-222.
 3. Томаля Т.С. Інновації в закладах ресторанного господарства / Т.С. Томаля // Вісних ХНУ, Економічні науки. – 2016 р. – №5, Т.2. – С.185-189.
 4. Томаля Т.С. Імідж підприємств ресторанного господарства / Т.С. Томаля, Н.С. Амонс // Вісник ХНУ, Економічні науки. – 2015р. – №5, Т.1, С.39-43.
 5. Томаля Т.С. Роль маркетингу та PR-технологій у діяльності закладів готельно-ресторанного бізнесу / Т.С. Томаля, І.В. Білик //Фахове електронне видання: Економіка. Інновації. Наука. Випуск № 1 (11), 2014. Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/eui_2014_1_7.pdf
 6. Томаля Т.С. Роль менеджменту в страхових організаціях в умовах розвитку економіки / Т.С. Томаля, І.В. Миронюк // Вісник ХНУ. –2015. – №6. – С.154-157.
 7. Томаля Т.С. Управління маркетинговою політикою підприємств м’ясопереробної галузі на прикладі ТОВ «Проскурів-Агро» «Хмельницькі делікатеси» / Т.С. Томаля, Ю.В. Якимець // Вісник ХНУ 2014, – №5,Том 2, С. 124-128.
 8. Томаля Т.С. Управління якістю в готельно-ресторанному бізнесі / Т.С. Томаля, Я.І. Щипанова // Фахове електронне видання: Економіка. Інновації. Наука. 2014. – Вип.2 (12). (19030 знаків) Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/tomalya.htm.
 9. Томаля Т.С. Проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні / Т.С. Томаля // Вісник ХНУ, Економічні науки, 2013. – №5, Т.2. – С.36-40.
 10. Томаля Т.С. Використання правил Інкотермс2010 при укладанні зовнішньо-економічних договорів / Т.С. Томаля // Вісник ХНУ, Економічні науки, 2013, – №3, Т.1- С.102-106.
 11. Томаля Т.С. Вплив вартості бренду на ринкову вартість організації / Т.С. Томаля// Вісник ХНУ, Т.2, №6.2013 – С.147-150
 12. Томаля Т.С. Аналітична оцінка експортно-імпортних операційу визначенні напрямів вдосконалення ЗЕД / Т.С. Томаля, А.П. Олексійчук // Вісник ХНУ, 2013р. – №4,Т.3, С.204-209
 13. Томаля Т.С. Актуальні проблеми мотивації інноваційної діяльності підприємств / Т.С. Томаля //Вісник ХНУ: Економічні науки, 2012р. – № 6, Т.3. – С.205-209

Науково-дослідна робота:

Участь у міжнародних проектах:

Міжнародний науково-дослідний проект 543873-ТЕМPUS-1-2013-1-DE-ТЕМPUS-JPCR «Підготовка педагогів і освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами і організаціями» – 2013-2016 рр.

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародна практика соціально-економічного розвитку України : проблеми та перспективи» – м. Київ18-19 грудня 2015 року.
 2. ХVII Міжнародна наукова конференція «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития», 20-21 жовтня 2016 року. м. Мінськ.
 3. ІІІ Міжнародна науково–практична конференція «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика», 6-8 жовтні 2016 року, Хмельницький – Кам’янець-Подільський.
 4. Економічний науково-практичний форум «Підприємництво і маркетинг» 23-25 вересня 2016 року, м. Одеса.
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання» 17 листопада 2016 року, м. Харків.
 6. VI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна післядипломна освіта: традиції та інновації» 29 листопада 2016 року, (Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова), м. Київ.
 7. Науково-практичний семінар «Стратегічні пріоритети розвитку інклюзії в освітньому просторі Хмельниччини» 11. листопада 2016 року ХНУ, м. Хмельницький.
 8. V Міжнародна науково-практична конференція: «Актуальні проблеми економіки та менеджменту : теоретичні та практичні аспекти» – 12-14 травня 2017 року, (Хмельницький національний університет, м. Хмельницький – смт. Сатанів).
 9. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті» 29 листопада 2017 року, м. Кропивницький.
 10. Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України», 29-30 грудня 2017 року, м. Хмельницький (ХНУ).

Методичні видання:

 1. Томаля Т.С. Управління ринковою вартістю : Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальностей «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент ЗЕД», «Управління інноваційною діяльністю» (ОКР «магістр») / В.В. Стадник, Т.С. Томаля – Хмельницький : ХНУ, 2013 – 64 с.
 2. Томаля Т.С. Виробнича та переддипломна практика : методичні вказівки щодо її проведення для студентів спеціальності “Менеджмент ЗЕД” (ОКР “магістр”) / І.В. Сокирник, О.В, Гейдарова, Т.С. Томаля, О.А. Фомова – Хмельницький : ХНУ, 2013, 57с.
 3. Томаля Т.С. Виробнича та переддипломна практика та дипломна робота бакалавра методичні вказівки для студентів напряму “Менеджмент” / І.В. Сокирник, О.В. Гейдарова, Т.С. Томаля – Хмельницький : ХНУ, 2014, 54 с.
 4. Томаля Т.С. Організація ресторанного господарства : методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму “Готельно-ресторанна справа” (ОКР “бакалавр”) / Т.С. Томаля, Н.В. Прилепа – Хмельницький : ХНУ, 2016р. – 65 с.
 5. Томаля Т.С. Організація ресторанного господарства : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності “Готельно-ресторанна справа” / Т.С. Томаля, Н.В. Прилепа – Хмельницький. – Хмельницький; ХНУ 2017, – 76 с.
 6. Томаля Т.С. Теорія організацій: Програма курсу та методичні вказівки з “Теорії організацій”, для студентів спеціальності 073 “Менеджмент” ( ОКР бакалавр) / Т.С. Томаля – Хмельницький. – Хмельницький; ХНУ 2018, – 85 с.

 

 

Давидова Олена Анатоліївна

 

Посібники з грифом МОН України, наукові монографії:

 1. Фомова О.А. Ризики міжнародного підприємництва / Підприємництво і зовнішньо-економічна діяльність : можливості і ризики України : монографія / за заг. наук. ред. проф. М.А. Йохни. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 347 с. – С. 55-86.

Основні наукові публікації:

 1. Давидова О.А Сучасний стан та перспективи розвитку готельного господарства України / О.А. Давидова // Вісник ХНУ. – 2017. – №2. Т. 2 – С. 257-261.
 2. Фомова О.А. Розвиток франчайзингу в Україні в умовах сьогодення / О.А. Давидова // Вісник ХНУ. – 2016. – С. 14-16.
 3. Фомова О.А. Проблеми комерціалізації технологій на території України / О.А. Фомова // International Scientific Conference «Economy without Borders: integration, innovation, cross-border cooperation». – Kaunas, 2016. – рр. 116-119
 4. Фомова О.А. Роль міжнародного маркетингу в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства / О.А. Фомова // Вісник ХНУ. – 2015. – №6 – С. 13-16.
 5. Фомова О.А. Особливості інноваційних технологій в управлінні персоналом в сучасних умовах / О.А. Фомова // Вісник ХНУ. – 2015 – №4, Т.3. – С. 53-57.
 6. Фомова О.А. Проблеми та перспективи зовнішньоторговельної діяльності України в сучасних умовах / О.А. Фомова, А.М. Катанаха // Вісник ХНУ. – 2014. – №3, Т2 – С. 156-160.
 7. Фомова О.А. Сучасні тенденції управління діловою кар’єрою персоналу / О.А. Фомова, Ю.В. Коломієць // Вісник ХНУ. – 2014. – №3, Т.2. – С. 86-90.
 8. Фомова О.А. Роль та місце інноваційної корпоративної стратегії в діловій стратегії підприємства / О.А. Фомова // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія економіка. – 2013. – Вип. 2, (39). Ч. 1. – С. 301-306.

Участь у конференціях і семінарах:

 1. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти», 19-22 травня 2013 року, м. Хмельницький, ХНУ.
 2. XІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми планування в ринкових умовах», 30 вересня – 3 жовтня 2012 р, м. Алушта.
 3. XV Международная научная конференция «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития», 23-24 октября 2014 года, г. Минск (Беларусь).
 4. 4. Международная научно-практическая конференция «Информатизация образования – 2014 : педагогические аспекты создания и функционирования виртуальной образовательной среды», 23-24 октября 2014 года, г. Минск (Беларусь).
 5. IX Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України», 3-5 грудня 2014 р. ХНУ, м. Хмельницький.
 6. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні напрями розвитку менеджменту, обліку та аудиту», 9-10 травня 2014 р., м. Київ.
 7. XVI Международная научная конференция «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития : структурные реформы и экономический рост», 22-23 октября 2015, г. Минск (Беларусь).
 8. 8. International Scientific Conference « Economy without Borders: untegration, innovation, cross-border cooperation. – Kaunas, 2016.
 9. Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні та практичні аспекти, 12-14 травня 2017 р., м. Хмельницький – смт. Сатанів.

Методичні видання:

 1. Організація готельного господарства : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності “Готельно-ресторанна справа” / О. А. Давидова. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 45 с. (електронний варіант)
 2. Організація готельного господарства : методичні вказівки до практичних занять та до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.140101 Готельно-ресторанна справа / О.А. Фомова. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 79 с.(електронний варіант).
 3. Фомова О.А. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Міжнародний маркетинг» / Хмельницький, – 2013. – 110 с.
 4. Програма переддипломної практики (стажування) та методичні вказівки до дипломної (випускної) роботи магістра для студентів спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Сокирник І.В., Гейдарова О.В., Томаля Т.С., Фомова О.А. – Хмельницький, ХНУ, – 2013. – 69 с.

  

 

Соколюк Галина Олександрівна

 

Посібники з грифом МОН України, наукові монографії:

 1. Менеджмент різноманітності в розвитку конкурентоспроможності промислових корпорацій: монографія / За заг. і наук. ред. д.е.н., проф. В.В. Стадник. – Хмельницький : ПП А.С. Гонта, 2017. – 350 с. – (п. 2.2).
 2. Функціональні стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств : монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. В.В. Стадник. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 446 с. – (п. 4.2, 4.4).
 3. Соколюк Г.О. Стратегія диверсифікації в управлінні міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: монографія / В. В. Стадник, М.А. Йохна, Г.О. Соколюк. – Хмельницький: ПП Гонта А.С., 2013. – 200 с.
 4. Підприємництво і зовнішньоекономічна діяльність: можливості і ризики України: Монографія / За заг. ред. проф. Йохни М.А. – Хмельницький: ХНУ, 2013. – 198 с. – (п. 4.2).

Основні наукові публікації:

 1. Соколюк Г.О. Реалізація конкурентної стратегії підприємств готельно-ресторанного бізнесу на основі інноваційного потенціалу / Г.О. Соколюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – № 2. – Т. 2. С. 283-286.
 2. Соколюк Г.О. Формування стратегії конкуренції підприємств готельно-ресторанного бізнесу / Г.О. Соколюк, Н.В. Прилепа // Університетські наукові записки. – 2016. – № 4. – С. 186-194.
 3. Stadnyk V.V. Institutional aspects of inclusive education environment development in Ukraine / Stadnyk V.V., Sokoliuk G.O. // Inclusive Education in different East and West European Countries / Ed. b. D. Spulber. – Roma: Eurilink, 2015. – S.147-160.
 4. Соколюк Г.О. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності українських підприємств у контексті євроінтеграційних процесів / Г. О. Соколюк // Проблеми економіки. – 2015. – № 3. – С. 86-92.
 5. Соколюк Г.О. Управління системою мотивації персоналу підприємства: теоретичні та методичні аспекти / Г.О. Соколюк, О.А. Миколюк // Інноваційна економіка. − 2015. − № 4 (59). − С. 188-193.
 6. Соколюк Г.О. Інноваційні технології у сфері ресторанного бізнесу / Н.В. Прилепа, Г.О. Соколюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 4, Т. 2. – С. 162-164.

Участь у міжнародних проектах:

 1. Міжнародний науково-дослідний проект 543873-ТЕМPUS-1-2013-1-DE-ТЕМPUS-JPCR «Підготовка педагогів і освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами і організаціями» – 2013-2016 рр.

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне економічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність», (м. Київ 5-6 грудня 2014 року).
 2. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика» (м. Хмельницький, 2014 року).
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Удосконалення механізмів регулювання міжнародних економічних відносин» (м. Київ, 19-20 грудня 2014 року).
 4. IХ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд» (м. Запоріжжя, 13-14 листопада 2015 року).
 5. Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, менеджмент та фінанси: аналіз тенденцій та перспектив розвитку», (м. Київ, 27-28 листопада 2015 року).
 6. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасної економіки» (м. Запоріжжя, 11-12 грудня 2015 року).
 7. Науково-практичний семінар «Стратегічні пріоритети розвитку інклюзії в освітньому просторі Хмельниччини» 11 листопада 2016 року ХНУ, м. Хмельницький (сертифікат).
 8. V Міжнародна науково-практична конференція: “Актуальні проблеми економіки та менеджменту : теоретичні та практичні аспекти” – 12-14 травня 2017 року, (Хмельницький національний університет, м. Хмельницький – смт. Сатанів).
 9. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Менеджмент розвитку соціально-економічних систем в новій економіці», 19 жовтня 2017 року.
 10. Public debate on’ ’Eastern Partnership and the Role of Civil Society in Democratic Reforms’’ 23 rd November 2017 (ENoP, Brussels, Belgium).

Науково-дослідна робота студентів:

Диплом II ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських НДР (Ковальська А.), 2016 р., Київ, Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

 

 

Лук’яненко Ганна Іванівна

 

Посібники з грифом МОН України, наукові монографії:

 1. Лук’яненко Г.І. Розвиток професіоналізму кваліфікованих робітників // Професійне навчання кваліфікованих робітників в умовах високотехнологічного виробництва : теорія і практика [монографія] / авт. кол. : В.О. Радкевич, В.М. Аніщенко, Н.В. Кулалаєва, Г.І. Лук’яненко, А.М. Михайличенко, В.Є. Скульська; за ред. В.О. Радкевич. – К. : «НВП Поліграфсервіс», 2014. – 300 с. – С. 78-123.
 2. Лук’яненко Г.І. Педагогічні засади управління професійно-технічним навчальним закладом у регіоні / Децентралізація управління професійно-технічною освітою: монографія / авт. кол. В.І. Свистун, Д.Д. Айстраханов, Г.В. Єльникова та інші. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 356 с. – С. 279-303.
 3. Лук’яненко Г.І. Професійні стандарти як основа державних стандартів професійної освіти і навчання // Професійні стандарти: теорія і практика розроблення: колективна монографія/ Короткова Л.І., Лук’яненко Г.І., Лук’янова Л.Б., Мельник С.В., Савченко І.М. – К. : Педагогічна думка, 2011. – 220 с. – С. 258-310.

Основні наукові публікації:

 1. Лук’яненко Г.І. Наступність у професійній підготовці фахівців готельно-ресторанної справи / Г. Лук’яненко // Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка». Електронне наукове фахове видання. – Вип. 2(3), 2017 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://am.eor.by/index.php/gallery/118-vipusk-1-2017.
 2. Лук’яненко Г.І. Педагогічні умови формування професіоналізму майбутніх бакалаврів готельно-ресторанної справи / Г. Лук’яненко // Теорія і методика професійної освіти. Електронний науковий фаховий журнал. – Вип. 10, 2016 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://tmpe.eor.by/index.php/editions/132-edition-12.
 3. Лук’яненко Г.І. Проблема забезпечення безперервності у професійній підготовці фахівців готельно-ресторанної справи / Г. Лук’яненко // Вісник ХНУ. Серія Економічні науки. – Т. 2. – 2016. – с. 268.
 4. Лук’яненко Г.І. Формування професіоналізму майбутніх бакалаврів готельно-ресторанної справи / Г. Лук’яненко // Г. Лук’яненко // Адаптивне управління: теорія і практика. Електронне наукове фахове видання. – Вип.10, 2016 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://am.eor.by/index.php/gallery/117-vipusk-1-2016.

Методичні видання:

 1. Лук’яненко Г.І. Університетська освіта : методичні рекомендації з навчальної практики / Г.І. Лук’яненко, О.А. Миколюк. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 52с.
 2. Лук’яненко Г.І. Технологія продукції ресторанного господарства : методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт за змістовими модулями 1 та 2 для студентів напряму 241 «Готельно-ресторанна справа» / Г.І. Лук’яненко – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 43 с.
 3. Лук’яненко Г.І. Виробнича практика: методичні вказівки щодо організації та проведення виробничої практики для студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» / Г.І. Лук’яненко, Г.О. Соколюк, Л.О. Гризовська – Хмельницький: ХНУ, 2017. – с. 68.

4.Лук’яненко Г.І.Товарознавство продуктів харчування : методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів напряму 241 «Готельно-ресторанна справа» / Г.І. Лук’яненко – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 34 с.

Науково-дослідна робота:

 1. «Особливості професійного навчання робітників в умовах високотехнологічного виробництва», 1.01.2013-31.12.2015, ДР № 0113U000160.

Участь у конференціях і семінарах:

 1. I Международная научно-практическая конференция «Проектирование образовательного пространства – современные ориентиры». – Днепропетровск, 24-26 октября 2012 года.
 2. Всеукраїнська НПК «Науково-методичні основи професійного навчання дорослих в умовах ПТНЗ і виробництва». – Львів, 28 листопада 2012 року.
 3. Всеукраїнська НПК «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання» : м. Київ, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 24-25 березня 2014 року.
 4. ІХ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів» – м. Умань ,27 жовтня 2016 року.
 5. Міжнародна науково-практична конференція «Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства», 1 грудня 2016 року, м. Київ, ІПТО.
 6. V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні та практичні аспекти», 12-14 травня 2017 року, м. Хмельницький, ХНУ.
 7. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи», 9-10 листопада 2017 року, м. Хмельницький, ХНУ.
 8. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування професійно мобільного фахівця: європейський вимір», 16-17 листопада 2017 року, Національний університет «Львівська політехніка», Львів.

 

 

Прилепа Наталія Валеріївна

 

Посібники з грифом МОН України, наукові монографії:

 1. Прилепа Н.В. Організаційно-структурне забезпечення ефективності інноваційної діяльності машинобудівного підприємства : монографія / М. А. Йохна, Н. В. Прилепа – Хмельницький : ПП Гонта А. С., 2014. – 168 с.
 2. Прилепа Н.В. Організаційні форми підтримки інноваційного підприємства / Підприємництво і зовнішньоекономічна діяльність: можливості і ризики України: монографія / за заг. наук. ред. М.А. Йохни. – Хмельницький: ХНУ, 2013. – 347 с.

Основні наукові публікації:

 1. Прилепа Н.В. Особливості кейтерингу як нового напряму ресторанного бізнесу в Україні. / Н. В. Прилепа // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – № 2, Т. 2. – С. 287-289.
 2. Прилепа Н.В. Сучасні тенденції розвитку ресторанного господарства України та Європи. / Н. В. Прилепа // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – № 6, Т. 1. – С.163-167.
 3. Прилепа Н.В. Загальне управління якістю в системі державного управління / Н. В. Прилепа // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – № 2, Т. 2. – С.44-47.
 4. Прилепа Н.В. Формування системи управління якістю підприємств готельного бізнесу / Н. В. Прилепа, О. А. Миколюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2, Т. 2. – С.309-313.
 5. Прилепа Н.В. Інноваційні технології у сфері ресторанного бізнесу. / Н. В. Прилепа // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4, Т. 2. – С. 162-164.

6.Прилепа Н.В. Особливості кейтерингу як інноваційної форми ресторанного бізнесу. / Н. В. Прилепа, О. А. Миколюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №5, Т. 2. – С. 85-89.

 1. Прилепа Н.В. Інтелектуальний капітал як інструмент інноваційного розвитку підприємства. / Н. В. Прилепа // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №6, Т. 2. – С. 71-75.

Участь у конференціях і семінарах:

 1. VIII Міжнародна науково-практична конференція: “Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки”, м. Хмельницький, 24-26 жовтня 2013 року.
 2. Міжнародна науково-практична конференція: “Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів : теорія, методологія, практика”, м. Хмельницький, 2-4 жовтня 2014 року.
 3. 3. IX Міжнародна науково-практична конференція: “Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України”, м. Хмельницький, 3-5 грудня 2014 року.
 4. ІV Міжнародна науково-практична конференція: “Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти”, м. Хмельницький, 21-23 травня 2015 року.
 5. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “Modernization of socio-economic systems: the new economic conditions”. – 28 September 2016 – Kielce. Сертифікат.
 6. V Міжнародна науково-практична конференція: “Актуальні проблеми економіки та менеджменту : теоретичні та практичні аспекти” – 12-14 травня 2017 року, (Хмельницький національний університет, м. Хмельницький – смт. Сатанів).
 7. Международная научно-практическая конференция на тему “Украина, Болгария, ЕС: экономические и социальные тенденции развития”, с 8 по 13 сентября 2017 года, на базе кафедры экономики и управления Университета “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас (Болгария).

Науково-дослідна робота:

 1. “Формування системи управління розвитком виробничого підприємства» (номер державної реєстрації 0108U011030), 2010-2013рр.;
 2. “Інноваційні управлінські технології в формуванні та реалізації конкурентоспроможності підприємства” (номер державної реєстрації 0111U005884), 2010-2013рр.;
 3. “Формування ефективної системи управління ресурсами виробничого підприємства” (номер державної реєстрації 0110U003587), 2010-2013рр.

Методичні видання:

 1. Методичні рекомендації щодо організації навчальної практики “Вступ до фаху” для студентів денної форми навчання напряму “Менеджмент” / Н.В. Прилепа. – Хмельницький : ХНУ. – 2014. – 45 с.
 2. Навчальна, комп’ютерна та виробнича практики : програма та методичні вказівки щодо їх проведення для студентів напряму підготовки “Менеджмент” / Н.І. Гавловська, Є.М. Рудніченко, О.В. Фомова, Н.В. Прилепа. – Хмельницький : ХНУ. – 2015. – 91 с.
 3. Організація ресторанного господарства : методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності “Готельно-ресторанна справа” / Т.С. Томаля, Н.В. Прилепа. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 54 с.
 4. Організація ресторанного господарства : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності “Готельно-ресторанна справа” / Т.С. Томаля, Н.В. Прилепа. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 77 с.
 5. Державне та регіональне управління : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальностей 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форми навчання / Н.І. Гавловська, Є.М. Рудніченко, Н.В. Прилепа: ХНУ, 2018. – 50 c.

 

 

Гризовська Лілія Олександрівна

 

Посібники з грифом МОН України, наукові монографії:

 1. Гризовська Л.О. Мотиваційні аспекти розвитку компетенцій персоналу в контексті конкурентних стратегій промислових корпорацій / Менеджмент різноманітності в розвитку конкурентоспроможності промислових корпорацій: монографія / За заг. і наук. ред. д.е.н., проф. В.В. Стадник. – Хмельницький : ПП А.С. Гонта, 2017. – 350 с. – С.296-307.
 2. Гризовська Л.О. Трансформування промислового підприємства в інноваційно-активне на основі розвитку персоналу : монографія / В.В. Стадник, Л.О. Гризовська // – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 197 с.
 3. Гризовська Л.О. Аналіз інноваційної складової розвитку вітчизняних машинобудівних підприємств. Аналіз пріоритетів кадрової політики і стратегії роботи з персоналом вітчизняних промислових підприємств. Обґрунтування стратегії розвитку персоналу підприємства / Функціональні стратегії інноваційного розвитку промислового підприємства / За наук. ред. д.е.н., проф. В.В. Стадник. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 464 с. – С.103-127, 148-166, 267-275.

Основні наукові публікації:

 1. Гризовська Л.О. Особливості та сучасні тенденції управління туристичним бізнесом в Україні / Л.О. Гризовська // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». Випуск 26. – Ч. 1. – 2018.- с. С.115-118.
 2. Гризовська Л.О. Вплив структури інтелектуального капіталу машинобудівного підприємства на вибір типу інноваційної стратегії / В.В. Стадник, Л.О. Гризовська // Вісник ХНУ. Економічні науки. – 2016. – № 1. – С.96-101.
 3. Гризовська Л.О. Чинники мотивації у підвищенні ефективності інноваційної діяльності підприємства / Л.О. Гризовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 3 т.2. – с.90-94.
 4. Гризовська Л.О. Чинник гетерогенності персоналу у нарощуванні інтелектуального капіталу інноваційно-активного підприємства // В.В. Стадник, Л.О. Гризовська // Проблеми економіки. – 2014. – № 2. – С.197-204.
 5. Гризовська Л.О. Формування методичних підходів до оцінки ефективності систем розвитку персоналу інноваційно-активних промислових підприємств / Л.О. Гризовська // Економічний аналіз. – 2014. – № 3, т. 15 – С. 12-20.
 6. 6. Гризовская Л.А. Развитие персонала в повышении эффективности инновационной деятельности промышленного предприятия / Н.А. Йохна, Л.А. Гризовская // Инновационная экономика : перспективы развития и совершенствования. – 2013. – № 2, т. 2. – С. 68-

Методичні рекомендації:

 1. Гризовська Л. О. Виробнича практика: методичні вказівки щодо організації та проведення виробничої практики для студентів спеціальності “Готельно-ресторанна справа” / Г.І. Лук’яненко, Г.О. Соколюк, Л.О. Гризовська – Хмельницький: ХНУ, 2017. – с. 68.
 2. Організація готельного господарства : методичні вказівки до прак­тичних занять та виконання курсової роботи для студентів спеціальності “Готельно-ресторанна справа” / О.А. Фомова, Л.О. Гризовська. – Хмель­ницький : ХНУ, 2016. – с. 58.

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Международный конгресс «Поддержка одаренности – развитие креативности»: 22-27 сентября 2014 года. – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова.
 2. Міжнародна науково-практична конференція: “Людина, бізнес, держава: реалії та перспективи соціально-економічного та інноваційного розвитку” Кіровоград: КНТУ, 17 квітня 2014 року.
 3. V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Актуальні питання теорії та практики менеджменту” Луганськ, Сх. НУ ім. Володимира Даля, 20 березня 2014 року.
 4. Міжнародна науково-практична конференція : “Конкурентоспроможність та інновації : проблеми науки та практики”, Харків : ХНЕУ, 2013.
 5. Актуальні проблеми економіки та менеджменту : теоретичні і практичні аспекти: тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Хмельницький – смт. Сатанів (12-14 травня 2017р.). – Хмельницький : ХНУ, 2017. – C. 53-55.
 6. Інформаційні технології : наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. Тези доповідей XXV Міжнародної науко-практичної конференції MicroCAD-2017. Харків 2017. 168 с.
 7. Міжнародна науково-практична конференція “Сучасний фундамент розвитку національної економіки” Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, м. Київ (2-3 червня 2017 року).
 8. Маркетингові інновації в освіті, туризмі, готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі : Міжнародна науково-практична інтернет- конференція, присвячена 50-річчю заснування ХДУХТ, 3 жовтня 2017 року.
 9. Матеріали X Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції “Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток”. Тези доповідей. Частина 1 – Харків: ХНУБА, 2018. – 308 с.
 10. Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 – 13 квітня 2018 р.). Частина 1. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 460 с.
 11. International Scientific Conference “Economy and Education: Modern Tendencies”, 2-5 November 2017 in Opole (Poland).

 

Степанюк Наталія Степанівна

 

Посібники з грифом МОН України, наукові монографії:

 1. Степанюк Н.С. Організаційно-правові форми підприємництва у зовнішньоекономічній діяльності / Підприємництво і зовнішньоекономічна діяльність : можливості і ризики України : монографія / за наук. ред. проф. М.А. Йохни. Хмельницький : ХНУ, 2013. – 347 с. ISBN 978-966-330-182-2 (особистий внесок С.55-87)

 

Основні наукові публікації:

 1. Степанюк Н.С. Особливості управління організаційним розвитком сільськогосподарського підприємства / Н.С. Степанюк // Вісник ХНУ. – 2017. – № 2, Т. 2.– С. 136-139.
 2. Степанюк Н.С. Розробка ефективної стратегії сучасного сільськогосподарського підприємства у високодинамічному конкурентному середовищі / Н.С. Степанюк, І.В. Грєбєннікова // Вісник ХНУ. – 2014. – № 5, Т. 1. – С. 75-78.
 3. Степанюк Н. С. Маркетинг-менеджмент підприємства в умовах глобалізації / Н.С. Степанюк, Я.О. Стецюк // Вісник ХНУ. – 2014. – № 5, Т. 1. – С. 145-148.
 4. Степанюк Н. С. Розвиток міжнародного управлінського консалтингу / Н. С. Степанюк // Вісник ХНУ. – 2012. – № 5, Т. 3. – С. 184-186.
 5. Степанюк Н.С. Деякі аспекти побудови економічного механізму прибуткової діяльності підприємства / Н.С. Степанюк // Вісник ХНУ. – 2012. – № 4, Т. 2. – С. 171-173.
 6. Степанюк Н. С. До питання оцінки ефективності управлінської праці / Н. С. Степанюк. – Вісник ХНУ. – 2012. – №5, Т. 1. – С. 195-198.

 

Участь у конференціях і семінарах:

 1. ХІ Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю заснування Хмельницького національного університету, 1-3 жовтня 2012, м. Алушта.
 2. VII Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології в економіці та бізнесі”, 6-8 грудня 2012, м. Хмельницький.
 3. IV Всеукраїнська науково-практична конференція “Резерви економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств” 14 березня 2013 року, – Кіровоградський нац. техн. ун.
 4. IX Міжнародна науково-практична конференція “Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України”, 4-6 грудня 2014 р., м. Хмельницький.
 5. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Проблеми розвитку підприємництва в Україні в контексті активізації процесів євроінтеграції”, 14-15 квітня 2016 року.
 6. V Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти” 12-14 травня 2017 року. Доповідь на тему “Особливості управління організаційним розвитком сільськогосподарського підприємства”.
 7. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів “Проблеми розвитку підприємництва в Україні в контексті активізації процесів євроінтеграції” 25-26 жовтня 2017 року.