Аспірантура

Відділ аспірантури та докторантури Хмельницького національного університету в своїй роботі запрошує до навчання молодих вчених, які прагнуть здобути науковий ступінь доктора філософії чи доктора наук. Робота відділу аспірантури та докторантури керується «Положенням про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 року № 309.

До аспірантури приймаються особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) спеціаліста або магістра.

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які можуть на високому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

Результатом трирічної діяльності докторанта стає наукова робота на здобуття наукового ступеня доктора наук, та після привселюдного захисту роботи, затвердження її ВАК України, а також присвоєння наукового ступеня. Вступити до докторантури може громадянин України, який має ступінь кандидата наук, не раніше, ніж через 5 років після захисту відповідної дисертації.

 

Навчання в аспірантурі та докторантурі здійснюється:

1) за рахунок коштів:

–       Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;

–   юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства.

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

–       міжнародних договорів України;

–       загальнодержавних програм;

– договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

Завдяки високопрофесійному та якісному складу кафедри Менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи ведеться підготовка науково-педагогічних кадрів через навчання в аспірантурі і докторантурі.

Сьогодні під керівництво провідних викладачів кафедри проф. Йохни М.А., проф. Стадник В.В., проф. Рудніченко Є.М., проф. Рясних Є.Г ведеться підготовка докторантів та аспірантів кафедри. У 2017 році була захищена дисертація на звання доктора економічних наук Гавловською Н.І. На теперішній час по кафедрі працюють над кандидатськими дисертаціями 1 докторант та 3 аспірантів.

Аспіранти і докторанти мають змогу оприлюднювати результати своїх досліджень на міжнародних науково-практичних конференціях, які організовує професорсько-викладацький склад кафедри, публікувати результати досліджень в фаховому журналі «Вісник ХНУ. Економічні науки», а також захищати кандидатську та докторську дисертації в Спеціалізованій вченій раді Д70.052.01 за спеціальностями:

08.00.04 – економіка та управління підприємствами;

08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;

08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

 

Форма навчання:

З відривом від виробництва – денна (очна, стаціонар) та без відриву від виробництва – заочна.

 

Термін навчання:

–       за денною формою навчання – 4 роки;

–       за заочною формою навчання – 4 роки.

 

Прийом документів:

Деталі вступу до аспірантури та докторантури Хмельницького національного університету читайте у відповідних вкладках веб-сайтуhttp://khnu.km.ua/root/page.aspx?r=2&p=2

 

Контактна інформація:

Завідувач відділу аспірантури та докторантури:

Петяк Валентина Іванівна

Україна, 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, кім. 3-210

тел.: (0382) 72-85-74, факс: (03822) 2-32-65

e-mail:centr@mailhub.khnu.km.ua

Веб-сайт: http://khnu.km.ua/root/page.aspx?r=2&p=2